รายชื่อนศ.
รายวิชา617413 : ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5660247 นางสาวพรพิมล แสงไผ่แดง  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B5660285 นางสาวสายธาร พะกาแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B5660391 นางสาวณิชากร พรหนองแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B5660520 นางสาววัชราภรณ์ พูลผล  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B5660537 นางสาวกัลยารัตน์ ช่วยนา  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B5660582 นางสาวนิลุบล ดีโคตร  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B5660643 นางสาวขวัญฤดี มีผิว  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B5660698 นางสาวสกุลรัตน์ ภาคภูมิ  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B5660742 นางสาวยุวดี บัวชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B5660988 นางสาวภัทรลาภา บังจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B5661084 นางสาวศิริรัตน์ แนบทองหลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B5661145 นางสาวสไบทิพย์ สะใบ  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B5661206 นางสาวปนัดดา ภมะราภา  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B5661329 นายพิชิต พลเรือง  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B5661398 นางสาวศุภรัตน์ นาคสังข์  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B5661435 นางสาววันวิสาข์ แสงจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B5661497 นางสาวพรชนก รูปคุ้ม  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B5661534 นางสาวปาริฉัตร สุริยะ  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B5661558 นางสาวนันท์นภัส เจริญสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B5661572 นางสาววิชชุดา สอนงาม  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B5661671 นางสาวปิยะพร พลกรด  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B5662463 นางสาวศรัณยพร ด่านกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B5663040 นางสาวศศิธร ทองคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH
24 B5663194 นางสาวกัญญาณัฐ กีรติเมธี  ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B5663262 นางสาวธัญญารัตน์ เคลิ้มกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
26 B5663521 นางสาวดลยา เรืองไพศาล  ENVIRONMENTAL HEALTH
27 B5663545 นางสาวจิตชนก จันโสม  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.