รายชื่อนศ.
รายวิชา601111 : SPIRITUAL HEALTH CARE
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5670291 นางสาวพรรณราย ปัดทาศรี  INFORMATION SCIENCE10
2 B5671649 นางสาวขนิษฐา สาตราคม  Not Yet Specified10
3 B5770496 นางสาวอรุณี พูนศรี  INFORMATION SCIENCE10
4 B5770502 นางสาวปิยวรรณ จันทร์กระจ่าง  INFORMATION SCIENCE10
5 B5770533 นางสาววรรณฉวี แขนสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE10
6 B5770540 นางสาวคัทรียา ปัดถา  INFORMATION SCIENCE10
7 B5771608 นางสาวเธียรรัตน์ ภูมิโยชน์  INFORMATION SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
8 B5750689 นายพงศักดิ์ ส่องโสม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B5751549 นางสาวกนกพร กอผจญ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B5851621 นางสาวณัฐวดี ชนิดนวน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
11 B5602674 นางสาวนันทพร วงษาสันต์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
12 B5606870 นางสาวนิภาพร โพธิ์เข็ม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
13 B5611263 นางสาวเกษร อินอำนวย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
14 B5621873 นางสาวรัตนากร ฮ้าวเครือ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
15 B5700325 นายพีรพล ภูเขียว  Agricultural and Food Engineering10
16 B5700363 นายธนโชติ ดีประดวง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
17 B5704095 นางสาวชโลธร แก้วไพฑูรย์  Environmental Engineering10
18 B5705245 นางสาวชลิดา ยอดรัก  PE10
19 B5705252 นางสาวสุภัสสรา ศิลารัตน์  Agricultural and Food Engineering10
20 B5705320 นางสาวอารยา พลราชม  Agricultural and Food Engineering10
21 B5707447 นายวุฒิชัย กุลโฮง  PE10
22 B5708260 นายณรงค์ จันครา  CME10
23 B5708826 นางสาวเบญจวรรณ จิรัมย์  CME10
24 B5709885 นางสาวสุรัตวดี ขุนแพง  Agricultural and Food Engineering10
25 B5710058 นางสาวนภสร อนันเอื้อ  Metallurgical Engineering10
26 B5710249 นายพงศกร ผาพงษา  CE10
27 B5710690 นายสุรศักดิ์ โม่กลาง  Agricultural and Food Engineering10
28 B5710898 นายทองยศ ศรีเพ็ง  CPE10
29 B5711819 นางสาวศิริญาภรณ์ พฤกษชาติ  Agricultural and Food Engineering10
30 B5711871 นายอดิศร ไชยราช  ME10
31 B5713066 นายธีรพล สวัสดิ์ผล  Agricultural and Food Engineering10
32 B5714377 นายพงษ์เพชร ประโหมด  CE10
33 B5714865 นายจิรศักดิ์ ก้อนคำ  Agricultural and Food Engineering10
34 B5715381 นายวัชรพงษ์ โพธิสิงห์  MAE10
35 B5717163 นางสาวชัชรินทร์ พรมอ่อน  PE10
36 B5717545 นายนิรุตน์ บุญทิน  EE10
37 B5718023 นายสุรวุท เทียกทุม  Environmental Engineering10
38 B5718320 นายปรีชา สุทธิประภา  Electronic Engineering10
39 B5718436 นายประเสริฐ พิเศษชีพ  Electronic Engineering10
40 B5719341 นางสาวเบญจสิริ เพ็งหมื่นไวย  Agricultural and Food Engineering10
41 B5722600 นายณรงค์เดช สว่างศรี  CPE10
42 B5722983 นายศราวุฒิ อุ่นแก้ว  TCE10
43 B5723911 นายนพรัตน์ แชจอหอ  EE10
44 B5805389 นายณัฏฐพล จันทร์ศรี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
45 B5807680 นางสาวกชกร สีเขียว  CME10
46 B5808434 นางสาวเจสิตา แคนสุข  CME10
47 B5810345 นางสาวจุฑามาศ สวาทพงษ์  MAE10
48 B5812134 นางสาวมนัญชญา พันธใจธรรม  CME10
49 B5812189 นางสาวฐิติพร แก้วพินิจ  Agricultural and Food Engineering10
50 B5812219 นางสาววีรญา ศรีสุวรรณ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
51 B5812240 นางสาวพิมพ์จุฑา ลาแพงดี  TCE10
52 B5816989 นายนนทวัชร เปรมจิตร์  PE10
53 B5817054 นายชัยวัฒน์ อุปถัมภ์  PE10
54 B5817092 นายปิยะราช ปัจฉิม  PE10
55 B5817436 นายมานพ พื้นดอนเค็ง  EE10
56 B5818174 นายรัฐพล ซองเหล็กนอก  CE10
57 B5820467 นางสาวภัทรสุดา โหรานิคม  IE10
58 B5823338 นายศรเทพ แถวเนิน  Metallurgical Engineering10
59 B5827855 นายวีรวัฒน์ ใหญ่มาก  Electronic Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
60 B5661855 นางสาวมณธิชา นาครักษา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
61 B5760909 นางสาวนัยเนตร์ คำทองทิพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
62 B5761081 นางสาวศิริยุภา สุริวงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
63 B5761173 นางสาวปาริชาติ ประจำเมือง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
64 B5761272 นางสาวอุศนา สีทา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
65 B5761364 นางสาวณัฏฐณิชา แสนคลัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
66 B5761494 นางสาวธิติมา ศรีพล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
67 B5761548 นางสาวพวงผกา สิทธิเวช  ENVIRONMENTAL HEALTH10
68 B5761586 นางสาวศิริกัญญา มุกดา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
69 B5761654 นางสาวกานต์ธิดา พงศ์ธนาดุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
70 B5761678 นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
71 B5761715 นางสาวรัชนก คะเซ็นต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
72 B5761722 นางสาวสุรีพร พิมพ์ชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
73 B5761791 นางสาวปฏิญญา โชคลา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
74 B5762071 นายจาตุรงค์ ลาภเกิด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
75 B5762095 นางสาวศศิวิมล ทิพสุต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
76 B5762132 นายอนิวัต จงนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
77 B5762187 นางสาวจันจิรา เอี่ยมสี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
78 B5762279 นางสาวสุรีมาศ ร่ารื่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
79 B5762354 นางสาวจุฑากาญจน์ ภูลับดวง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
80 B5762552 นางสาววลัยพร ไชยเสนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
81 B5762576 นางสาววัชราภรณ์ สรรพสาร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
82 B5762668 นางสาวนุชนาถ แสนวิเศษ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
83 B5762774 นางสาวมนตรา ถาศักดิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
84 B5762798 นางสาวสิรินาถ บุญอินทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
85 B5762880 นางสาวอัจฉราภรณ์ ภักดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
86 B5762897 นายธีรพงษ์ ปฐมกัปล์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
87 B5762934 นางสาวสุนทรี มีแสงนิล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
88 B5763023 นางสาวอาภากร คงโพธิ์น้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
89 B5763504 นางสาวนันทนา โต๊ะประดู่  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.