รายชื่อนศ.
รายวิชา202309 : ORGANIZATION AND MANAGEMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5381524 นางสาวจุไรพร ภูจอมผา  SPORTS SCIENCE10
2 B5481828 นางสาวอริสรา หุ่นวัน  SPORTS SCIENCE10
3 B5482528 นายสุภัทรชัย เหลืองภักดี  SPORTS SCIENCE10
4 B5584024 นางสาวกาญจนา ช่างเกวียน  SPORTS SCIENCE10
5 B5584048 นายทรงศักดิ์ นามโคตร  SPORTS SCIENCE60
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
6 B5578047 นายพิเชษฐ์ ฤวัฒนะ  INFORMATION SCIENCE40
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
7 B5252398 นายสุกฤษฏิ์ นวลตาล  ANIMAL PRODUCTION TECH10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
8 B5431090 นายธนาธิป พรมจันทึก  Electronic Engineering10
9 B5502646 นางสาวภิรมณ สถิตรัมย์  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.