รายชื่อนศ.
รายวิชา521332 : PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5425815 นายอลงกรณ์ กนกบัญชร  Agricultural and Food Engineering10
2 B5430864 นางสาวนภาพร ประดิษฐ์  Agricultural and Food Engineering10
3 B5445929 นายศรัณย์ ศุทธดา  Agricultural and Food Engineering10
4 B5446339 นายพิพัฒน์ จักษุดำ  Agricultural and Food Engineering10
5 B5507993 นางสาวเมวิกา สมบัติไทย  Agricultural and Food Engineering10
6 B5539253 นางสาวไอรินลดา แทวกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
7 B5543427 นายกฤตกร เชวงเผ่าพันธุ์  Agricultural and Food Engineering10
8 B5602711 นางสาวพรพรรณ กิริยาดี  Agricultural and Food Engineering10
9 B5604142 นางสาวทัศนีย์ กันกะเสน  Agricultural and Food Engineering10
10 B5607501 นางสาวลลิตา เผ่าพันธ์แปลก  Agricultural and Food Engineering10
11 B5616589 นางสาววัลลิภา กลิ่นพยอม  Agricultural and Food Engineering10
12 B5616596 นางสาวกมลชนน วงค์สถาน  Agricultural and Food Engineering10
13 B5616602 นางสาวศิริพร สอนสมบูรณ์สุข  Agricultural and Food Engineering10
14 B5616619 นางสาวนุชนาฏ ลายเมฆ  Agricultural and Food Engineering10
15 B5616633 นางสาวรุ่งระวี บัวหอม  Agricultural and Food Engineering10
16 B5620098 นางสาวธนาภา มาสมบัติ  Agricultural and Food Engineering10
17 B5700523 นางสาวปิยธิดา ชุมกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.