รายชื่อนศ.
รายวิชา701215 : FUNDAMENTAL NURSING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B5790012 นางสาวศิริขวัญ จันทนันท์  B.N.S.10
2 B5790029 นางสาวอาทิตยา สัมมาสะโก  B.N.S.10
3 B5790036 นางสาวจีรวรรณ พงษ์เกษ  B.N.S.10
4 B5790043 นางสาวปรีชญา จังหวัดกลาง  B.N.S.10
5 B5790050 นางสาวมาริษา อารีรัมย์  B.N.S.10
6 B5790067 นางสาววิภาดา เหล่าคนค้า  B.N.S.10
7 B5790074 นางสาวสุดาพร มูลประจบ  B.N.S.10
8 B5790081 นางสาวพิจิตรา บุญพาโชค  B.N.S.10
9 B5790098 นางสาวธัญลักษณ์ หนุนกระโทก  B.N.S.10
10 B5790104 นางสาวณัฐริกา โทแกะ  B.N.S.10
11 B5790111 นางสาวอรทัย ฉาบไธสง  B.N.S.10
12 B5790128 นางสาวศุภมาศ คำมูล  B.N.S.10
13 B5790135 นางสาววัชราภรณ์ อุดมโภชน์  B.N.S.10
14 B5790142 นางสาวรุ่งอรุณ ศรีพนม  B.N.S.10
15 B5790159 นางสาวสุรัญญา มีกำพี้  B.N.S.10
16 B5790166 นางสาวสุวรรณี วันเฟื่องฟู  B.N.S.10
17 B5790173 นางสาวนพรัตน์ อนุสงค์  B.N.S.10
18 B5790180 นางสาวมินตรา มีชำนาญ  B.N.S.10
19 B5790197 นางสาวจิตาภา ทะเริงรัมย์  B.N.S.10
20 B5790210 นางสาวศตพร แดนระเบียบ  B.N.S.10
21 B5790227 นางสาวอารียา ด้านวังขวา  B.N.S.10
22 B5790234 นางสาวพัชรพร แท่งทอง  B.N.S.10
23 B5790241 นางสาวอวิกา นพคุณ  B.N.S.10
24 B5790258 นางสาวนฤมล บุญทัน  B.N.S.10
25 B5790272 นางสาวบุษยมาศ ศรีวัฒนศิริกุล  B.N.S.10
26 B5790296 นายศรชัย ฐานเจริญ  B.N.S.10
27 B5790302 นางสาวเบญจรักษ์ กลองกระโทก  B.N.S.10
28 B5790319 นางสาวพรสิริ กรวดสูงเนิน  B.N.S.10
29 B5790326 นายจักษ์พงศ์ จันทองเดช  B.N.S.10
30 B5790333 นางสาวกาญจนา อินทรกำแหง  B.N.S.10
31 B5790340 นางสาวสุริยาพร อุปนาศักดิ์  B.N.S.10
32 B5790357 นางสาววริศรา ขันทอง  B.N.S.10
33 B5790364 นางสาวสมฤทัย โตชัยภูมิ  B.N.S.10
34 B5790371 นางสาวหทัยชนก คงเจริญ  B.N.S.10
35 B5790388 นางสาวกนกวรรณ มหาอุตร  B.N.S.10
36 B5790395 นายวัชระพงษ์ พันตาเอก  B.N.S.10
37 B5790401 นางสาววรรณกานต์ สมภาร  B.N.S.10
38 B5790418 นางสาวณัชชา ทองเหลือง  B.N.S.10
39 B5790425 นางสาวณัฐหทัย สะสาน  B.N.S.10
40 B5790432 นางสาวศิริโสภา กันโรคา  B.N.S.10
41 B5790449 นางสาวอันดามัน อินทโม  B.N.S.10
42 B5790463 นางสาวกมลวรรณ สลีอ่อน  B.N.S.10
43 B5790470 นางสาวนิชานาถ กาบบัวศรี  B.N.S.10
44 B5790487 นางสาวกมลวัฒน์ สลีอ่อน  B.N.S.10
45 B5790494 นางสาวอังคณา ไชยโส  B.N.S.10
46 B5790500 นางสาวกฤติยาพร ภูตะเวช  B.N.S.10
47 B5790517 นางสาววิจิตรา สนัดชัย  B.N.S.10
48 B5790531 นางสาวปณิธาน ศรีโฉม  B.N.S.10
49 B5790548 นางสาวปัญญารัตน์ วงษ์สุทธิรัตน์  B.N.S.10
50 B5790555 นางสาวผุสดี ลมพิมาย  B.N.S.10
51 B5790562 นางสาวกรองกาญจน์ ภูโททอง  B.N.S.10
52 B5790579 นางสาวภณิดา เครือสูงเนิน  B.N.S.10
53 B5790586 นางสาวสุวรรณา นักเกลื่อน  B.N.S.10
54 B5790593 นางสาวอัจฉรา กระจ่างถิ่น  B.N.S.10
55 B5790609 นางสาวเจนจิรา คำพล  B.N.S.10
56 B5790616 นางสาวศุภรัตน์ อ่อนทะ  B.N.S.10
57 B5790623 นางสาวปิยะธิดา สีสวาท  B.N.S.10
58 B5790630 นางสาวสิริยา วิไลวงค์  B.N.S.10
59 B5790647 นางสาวณัชชา กฤติณัช  B.N.S.10
60 B5790661 นางสาวกมลวรรณ หาระการณ์  B.N.S.10
61 B5790678 นางสาวอาริยา แจ้งเขว้า  B.N.S.10
62 B5790692 นางสาวกิตติพร สีหะวงษ์  B.N.S.10
63 B5790708 นางสาวจุฑารัตน์ โสบกระโทก  B.N.S.10
64 B5790715 นางสาวสุปราณี หลักลอย  B.N.S.10
65 B5790722 นางสาวศศินา วังภูมิใหญ่  B.N.S.10
66 B5790746 นางสาวชไมพร ชื่นนอก  B.N.S.10
67 B5790753 นางสาววิชาดา เณรเกิด  B.N.S.10
68 B5790760 นางสาวปภัสรา พินิจพล  B.N.S.10
69 B5790777 นางสาวดารินทร์ เจริญจิตต์  B.N.S.10
70 B5790784 นางสาววราภรณ์ วงค์ภูธรณ์  B.N.S.10
71 B5790791 นางสาวรัตนาภรณ์ รามหาร  B.N.S.10
72 B5790807 นางสาววราภรณ์ ยั่งยืน  B.N.S.10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.