รายชื่อนศ.
รายวิชา617413 : ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5560936 นางสาวศิริวรรณ สิมสวัสดิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5561285 นางสาวเจนจิรา มะลาสินธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B5562398 นางสาวอมรรัตน์ ศรีเครือดง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5563876 นางสาววรัญญา เสียงดัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B5564019 นางสาวศิริวัลย์ ลอยประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5564583 นางสาวเครือฟ้า มูลจันทา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B5565672 นางสาวศุภมาศ ทองมาก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5566044 นางสาวดาริษา อ่อนละออ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5566402 นางสาวลลิตา กล้ากระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5566471 นายสุวิชัย สืบสำราญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5566532 นางสาวจุฑาทิพย์ เคลือประกอบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5566624 นางสาวกิจติยา สุขสนิท  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B5566631 นางสาวสุภาวดี ชิณสีห์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5567171 นางสาวสิรินดา ภูสีเขียว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5567874 นางสาวนันทนา สุวรรณสม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5567935 นางสาวสุรัญญา แสนดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5568024 นางสาวขวัญใจ ทับทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5568208 นางสาววรรณนิสา จันทราสา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5568970 นางสาวรวีวรรณ ฉ่ำกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5569823 นางสาวอาระดา งอกลาภ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.