รายชื่อนศ.
รายวิชา527311 : PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5600113 นายวทัญญู สอาดยิ่ง  Electronic Engineering10
2 B5600243 นางสาวสุภาพร น้อยธิ  Electronic Engineering10
3 B5600250 นางสาวนวรัตน์ แนบชัยภูมิ  TCE10
4 B5600328 นางสาวเพชรรัตน์ สวนเศรษฐ  TCE10
5 B5601332 นางสาวกมลชนก สังข์ไขย์  TCE10
6 B5601813 นายอิทธิมนต์ ชดพรมราช  Electronic Engineering10
7 B5601943 นางสาวเชาวนันท์ จรัญวรรณ  TCE10
8 B5602056 นางสาวสมฤดี บุญชื่น  TCE10
9 B5602186 นายอนุพงษ์ อินทองสุข  TCE10
10 B5602223 นายวันดิถี สุ่นฉิมพลี  TCE10
11 B5602285 นายสุฑาวัตร ใสสม  Electronic Engineering10
12 B5602346 นางสาวหทัยรัตน์ ธรรมวัฒน์  TCE10
13 B5602445 นางสาวกนกวลี พันธ์คำ  TCE10
14 B5602483 นายคณากร ลอนจันทึก  TCE10
15 B5602742 นายพงศธร ปั้นวิเศษ  TCE10
16 B5602933 นางสาวจิราภรณ์ กุลสุวรรณ  TCE10
17 B5603008 นางสาวจตุพร ไชยฮ้อย  TCE10
18 B5603169 นางสาวพิมผกา นิลสมัคร  Electronic Engineering10
19 B5603268 นายวีระวุฒิ ใจแก้ว  Electronic Engineering10
20 B5603312 นางสาวอริสา ศรีบุญเพ็ง  TCE10
21 B5603404 นายพลพฤทธิ์ ต้นรัง  Electronic Engineering10
22 B5603428 นายอภิสิทธิ์ โพธิ์นา  Electronic Engineering10
23 B5603886 นายสุวิทย์ มโนมัย  TCE10
24 B5604197 นายเกียรติศักดิ์ ศรีรักษา  TCE10
25 B5604227 นายพลพิพัฒน์ พรสันเทียะ  TCE10
26 B5604258 นายมธุรพจน์ เสมอสม  TCE10
27 B5604562 นางสาววรางคณา ตันดิลกตระกูล  TCE10
28 B5604982 นายณัฐพร สุกใส  Electronic Engineering10
29 B5605088 นายประดิพัทธิ์ พรประสิทธิ์  TCE10
30 B5605095 นางสาวชญานินทร์ ศรียางค์  TCE10
31 B5605125 นายวรพล พวงเกาะ  TCE10
32 B5605132 นางสาวอันธิกา แหลมจันทึก  TCE10
33 B5605231 นางสาวปรางศรี แสนสุข  Electronic Engineering10
34 B5605934 นายคมสัน สิงห์สถิตย์  TCE10
35 B5606092 นายอาทิตย์ นาคนาคา  TCE10
36 B5606160 นางสาวนนทวรรณ ชินเชิดวงศ์  TCE10
37 B5606306 นางสาวเอมวิกา นาคฤทธิ์  TCE10
38 B5606535 นางสาวกรรณิการ์ รุ่งอรุณ  TCE10
39 B5606849 นายศราวุธ ฉายวิจิตต์  TCE10
40 B5607211 นายวีรภัทร์ ชาคริตานนท์  TCE10
41 B5607471 นางสาวนันทกานต์ ตุ้ยเต็มวงศ์  TCE10
42 B5607655 นางสาวกรรภิรมย์ ไทรแก้ว  TCE10
43 B5608249 นายศราวุฒิ ยิ้มสงบ  TCE10
44 B5608324 นายติณณภพ ตังควณิชพงศ์  TCE10
45 B5608775 นายพิทวัส ถาบุตร  Electronic Engineering10
46 B5609178 นายธนวัฒน์ บุญเกิด  TCE10
47 B5609192 นางสาวชนิดาภรณ์ ไชยมาตร  Electronic Engineering10
48 B5609451 นายสุวพล วนาไส  TCE10
49 B5609642 นางสาวจิตติภา บ่อไทย  TCE10
50 B5609734 นายเกริกไกร จำนงค์ชอบ  Electronic Engineering10
51 B5609895 นายอภิรัฐ ศรีราช  TCE10
52 B5610006 นางสาวจิริยา สุทธิกุล  TCE10
53 B5610754 นายศิริศักดิ์ สงวนศักดิ์ดำรง  Electronic Engineering10
54 B5610860 นางสาวสุจรรยา กาฬหว้า  TCE10
55 B5611003 นายเนติลักษณ์ สุทธิ  TCE10
56 B5611119 นายพงษ์ฐกร เอี่ยมอาจิณ  Electronic Engineering10
57 B5611133 นายณัฐพล ขันโคกสูง  TCE10
58 B5611256 นางสาวสุทธิดา สังข์อาษา  TCE10
59 B5611546 นายวุฒิไกร ไชยแสน  TCE10
60 B5611676 นางสาวทัศนีย์ บรรดาพิมพ์  TCE10
61 B5611867 นางสาวสุภาพร สุกใส  TCE10
62 B5612345 นายกฤตภาส ตรีวัชรานนท์  TCE10
63 B5612550 นางสาวบุษกร สมพมิตร  TCE10
64 B5612567 นางสาวสุชาดา กัณหา  TCE10
65 B5613663 นายวชิราวุฒิ ห้วยหงษ์ทอง  TCE10
66 B5613755 นายสาธิต ยาหอม  TCE10
67 B5613762 นายนราธร พลประเสริฐ  TCE10
68 B5613779 นายมูฮัมหมัดอามีน มีเหาะ  TCE10
69 B5613793 นางสาวณัฐวรรณ นีกรี  TCE10
70 B5613816 นางสาววณิชชา ชูรัตน์  TCE10
71 B5613830 นางสาวนารีรัตน์ พลจันทึก  TCE10
72 B5613847 นายอุกฤษฏ์ ไขขุนทด  TCE10
73 B5613854 นางสาวสัจจาพร มีแก้ว  TCE10
74 B5613861 นางสาวสุวนีย์ เปรี่ยมสูงเนิน  TCE10
75 B5613878 นายจักรกฤช ปุ่นมีกิจ  TCE10
76 B5613885 นางสาวฐิตาภา วิจิตรธงชัย  TCE10
77 B5613939 นางสาวสุธีรา แก้วพรรณา  TCE10
78 B5613946 นางสาวจิตราพร โอนนอก  TCE10
79 B5613953 นางสาวพิมพิมล พวงมาลัย  TCE10
80 B5613977 นางสาวสะแกวัลย์ แจ้งไธสง  TCE10
81 B5615292 นายเมธารักษ์ จอกพุดซา  Electronic Engineering10
82 B5615308 นายเจตนิพัทธ์ สถิตชัย  Electronic Engineering10
83 B5615315 นายธนาณัฐ โยธาจันทร์  Electronic Engineering10
84 B5615322 นายภาณุพงศ์ พรมดวง  Electronic Engineering10
85 B5615339 นายภควันต์ ทะสังขา  Electronic Engineering10
86 B5615384 นายคชาภรณ์ หล่าธรรม  Electronic Engineering10
87 B5615414 นายพีรวัฒน์ ชัยธานินทร์  Electronic Engineering10
88 B5615438 นายคณิศร์ บรรลุศิลป์  Electronic Engineering10
89 B5615452 นางสาวดรุณรัตน์ อรุณานันท์  Electronic Engineering10
90 B5615469 นายคณุตม์ เทพสถิตย์ศิลป์  Electronic Engineering10
91 B5615490 นายสมรัตน์ กุสูงเนิน  Electronic Engineering10
92 B5616770 นางสาวพัชราภรณ์ หลอดเหลา  TCE10
93 B5617753 นายพิเชษฐ์ จอมแปง  TCE10
94 B5617937 นายเทอดพงษ์ ขอนาคกลาง  TCE10
95 B5617944 นางสาววิสุวัฒนี กมลศิลป์  TCE10
96 B5617951 นางสาวน้ำทิพย์ ยินมะเริง  TCE10
97 B5618453 นางสาวจีรวรรณ บรรลือ  TCE10
98 B5618910 นางสาวนุชจรี เล็งศรี  TCE10
99 B5618958 นางสาวเกษยา โหม่งสูงเนิน  TCE10
100 B5619054 นางสาวคัทลียา มั่นคง  TCE10
101 B5619382 นายทิวานนท์ อยู่สุข  TCE10
102 B5619467 นายเอกสิทธิ์ ญาติสมบูรณ์  TCE10
103 B5619580 นางสาวณัฐภัทร กุณฑโร  TCE10
104 B5619702 นางสาวธีรารัตน์ มูลแจ่ม  TCE10
105 B5619849 นายณัฐกิตติ์ ชุมภูธิมา  Electronic Engineering10
106 B5620067 นายนฤคพล ครึบกระโทก  Electronic Engineering10
107 B5620531 นางสาวกฐิน ชุมกาแสง  TCE10
108 B5620876 นายสันติภาพ เวียงนนท์  Electronic Engineering10
109 B5620937 นางสาวศุภาณิน ตุ้ยเอ้ย  TCE10
110 B5621200 นายกรกฎ ไกยราช  Electronic Engineering10
111 B5621453 นางสาวศรีสุภัค โมทย์วารีศรี  TCE10
112 B5621545 นายเจษฎากร สุนทองห้าว  Electronic Engineering10
113 B5621675 นางสาวกิตติยา สนชัย  Electronic Engineering10
114 B5621705 นายธนัญชัย สุทธิอาจ  TCE10
115 B5621811 นายไกรวิชญ์ เบี้ยวเก็บ  TCE10
116 B5621989 นางสาวกัณฐิกา รักด่านกลาง  TCE10
117 B5622528 นายกาญจนศักดิ์ เลี่ยมเพ็ชรรัตน์  TCE10
118 B5623051 นายภูมิตะวัน พลฉิม  TCE10
119 B5623228 นางสาวปณัฐดา ชาญจระเข้  Electronic Engineering10
120 B5623945 นายโชคชัย ชิณราช  TCE10
121 B5624423 นางสาวสุภัสสรา จำสุก  Electronic Engineering10
122 B5701087 นายสุธีร์ คำหอม  TCE10
123 B5701261 นายกฤตย์พณ ประกอบกิจ  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.