รายชื่อนศ.
รายวิชา617413 : ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5460960 นายพัฒนพงศ์ วงษ์สามารถ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
2 B5463626 นายสงกรานต์ วงษ์ธรรม  ENVIRONMENTAL HEALTH40
3 B5560882 นางสาวจริยา จันทะมาตย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5560950 นางสาวอรวรรณ ยมรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B5560967 นางสาวศิริพร ชมภูพฤกษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5560974 นางสาวจินตนา ศรีสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B5561025 นางสาวนฤมล ปรางค์สูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5562404 นางสาวเจนจิรา ดวงสอนแสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5563005 นางสาวเอมอร ขันมี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5563203 นางสาวประวีณา รักอู่  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5564392 นางสาวพรทิพย์ บัวแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5564422 นางสาวฐิติมา ประสารทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B5564620 นางสาวธิดารัตน์ แสงโสม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5564996 นางสาวณภัสรพี สมจินดา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5565429 นางสาวสรัญญา บูรภักดิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5566617 นางสาวอนงค์รัตน์ เซียงเถียร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5567546 นางสาวจิรวรรณ แก้วกรเมือง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5567652 นางสาววรรณรักษ์ ศิริวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5567690 นางสาวเมย์วดี ศรีหิรัญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5568062 นางสาวปรียาภรณ์ ตันเที่ยง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B5568253 นางสาวกชกร พวงผกา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5568437 นางสาวกานพลู เพ็งสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B5568673 นางสาวพรพิมล หุตะมาน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B5568963 นางสาวจริยา ลาภา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B5569014 นางสาวเสาวนีย์ ใจกล้า  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B5569151 นางสาวฐิติมา กำพุฒกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B5569564 นางสาวศศิวิมล ชุมนุมชาติ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B5569847 นางสาวมัลลิกา หลีตอสัน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.