รายชื่อนศ.
รายวิชา618413 : INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5560639 นางสาวพัชรินทร์ กลิ่นเกษร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B5561179 นางสาวณัชชาพร อึ้งอารุณยะวี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B5561254 นางสาวสุวรรณา เศษวงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B5561858 นางสาวขนิษฐา กุ่มเทียน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B5562138 นางสาวขวัญสุดา แสนโน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B5562237 นางสาววรวลัญช์ คำปันแปง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B5562312 นางสาวขวัญฤดี สุตะพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B5562442 นางสาววิสา กรอบพุดซา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B5562565 นางสาวสิริวิภา ขันธุแสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B5563333 นางสาวหยกมณี คำสวัสดิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B5563906 นางสาวศิรินภา ศิรินอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B5564194 นางสาวทัศนีย์ เจนบ้านผือ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B5564330 นางสาวพรรณนิภา แคนสา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B5564354 นายปิยะภูมิ คุณอุดม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B5564446 นางสาวยุภาวิณี ทองดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B5564781 นายณัฐพงศ์ เครือเครา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B5565535 นางสาวนุสบา โถงโฉม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B5567157 นางสาวจีราวรรณ สาโท  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B5567386 นางสาววิรัญญา ขุมมา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B5568031 นางสาวปิยนุช สวดสม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B5568161 นางสาวชฎาภรณ์ เพ็ชรศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B5568314 นางสาวณัฐธิดา สืบตระกูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B5568734 นางสาวรัชนีกร อ่อนศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B5568840 นางสาวดอกเตย จันทร์เพ็ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B5569038 นางสาววริศรา เสนาะเสียง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B5569052 นางสาวณัฐกุล ยอดยศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B5569663 นางสาวศรันญา ใจงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.