รายชื่อนศ.
รายวิชา618342 : PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5660056 นางสาวศิวพร พรสมบัติไพบูลย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B5660094 นางสาวธนัทกัญญ์ บุญทัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B5660117 นางสาวปิยะนุช มะธิปิไข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B5660186 นางสาวศศิธร เกษร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B5660230 นายชัยวิชิต ศรีชมชื่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B5660308 นางสาวพรนภา ปัญจมาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B5660315 นางสาวอมรรัตน์ พรมคำบุตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B5660339 นางสาวจิราพร ทองพูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B5660353 นางสาวหัทยา พวงผ่อง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B5660360 นางสาวสุทิศา พินวิเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B5660438 นางสาวมัลริกา ปะนาราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B5660575 นางสาวดวงพร พวงธรรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B5660605 นางสาวลลิตา พรมซุ้ย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B5660612 นางสาวกรณีญา หอมดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B5660667 นางสาวมาริสา ดิษกิ่งสะแกราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B5660766 นางสาวอมรรัตน์ บุตรเพ็ชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B5660773 นางสาวพิมชนิดา ศรีอภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B5660780 นางสาวสุพัตรา มาลาศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B5660803 นางสาวเนตรนภา ทองสดเจริญดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B5660834 นางสาวอรสา สีเสมอ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B5660940 นางสาวอมรวรรณ เพ็ชรอินทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B5661015 นางสาวพรพิศ พันธะมา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B5661022 นางสาวจิราพร พันแสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B5661046 นางสาวมุกอาภา วงศ์สุ่ย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B5661077 นางสาวสกุลรัตน์ ตันติสันติกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B5661091 นายวราธร วัฒนการุณวงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B5661169 นางสาวกนกพร โสงขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B5661213 นายกฤษณะ โนนโพธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B5661244 นางสาววิภาวรรณ เทศหนองขุย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B5661466 นางสาวนลินี สงวนจิตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B5661473 นางสาวสาวิตรี กาญจนโชติดำรง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B5661480 นางสาววรรณิดา สมใจหวัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B5661527 นางสาวปิยพร สุกอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B5661602 นางสาวกมลรัตน์ สีน้อยขาว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B5661909 นางสาวณัฏฐณิชา พิบูรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B5661923 นายศักดิ์ดา แก้วทราย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B5662487 นางสาววิชชุดา ธงกิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B5663033 นางสาวอณัชชา ไตรยราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
39 B5663057 นางสาวเกศกนก ถนอมศักดิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
40 B5663156 นางสาวนัสวิณี เดชาภานุเดช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
41 B5663163 นางสาวกรองแก้ว ม่วงกล่อม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
42 B5663231 นางสาวขนิษฐา ตุ่มศิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
43 B5663293 นางสาวอนัญพร สีตามา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
44 B5663439 นางสาวอารยา เรืองสำราญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
45 B5663453 นางสาววราภรณ์ ปันคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
46 B5663507 นางสาวพัชราภรณ์ ใจเมตตา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
47 B5663576 นางสาวกานต์ เขียวอ่อน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
48 B5663620 นางสาวอิสราภรณ์ มิฆเนตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.