รายชื่อนศ.
รายวิชา204362 : CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5576876 นายวัชรพงษ์ บุตรพรม  INFORMATION SCIENCE10
2 B5577378 นายกนกศักดิ์ เดยังรัมย์  INFORMATION SCIENCE10
3 B5577705 นายพุทธินันท์ น้อยมณี  INFORMATION SCIENCE10
4 B5577903 นางสาวสิโรธร เพ็ชรโต  INFORMATION SCIENCE10
5 B5670017 นางสาวรชยา บุญอินทร์  INFORMATION SCIENCE10
6 B5670222 นางสาวเพชรณภา ราศรีใส  INFORMATION SCIENCE10
7 B5670369 นางสาวชุติกาญจน์ อินทร์เอี่ยม  INFORMATION SCIENCE10
8 B5670505 นางสาวสาลินี ผิวเพ็ง  INFORMATION SCIENCE10
9 B5670512 นางสาวสุวิชา ทองงาม  INFORMATION SCIENCE10
10 B5670550 นางสาววีรญา ค้ำคูณ  INFORMATION SCIENCE10
11 B5670604 นางสาววิรัญญา ตุ้มทอง  INFORMATION SCIENCE10
12 B5670635 นางสาวเฟื่องฟ้า อินไชยา  INFORMATION SCIENCE10
13 B5670765 นางสาววรรณภา บุญอนันต์  INFORMATION SCIENCE10
14 B5670826 นายณัฐกุล คำมะวงค์  INFORMATION SCIENCE10
15 B5670833 นายพิษณุ ใจกล้า  INFORMATION SCIENCE10
16 B5670864 นางสาวณัฐพร ทุดปอ  INFORMATION SCIENCE10
17 B5670888 นางสาววนัสนันท์ บริสุทธิ์  INFORMATION SCIENCE10
18 B5670901 นางสาวณัฐภรณ์ ฟุ้งเจนโชคเจริญ  INFORMATION SCIENCE10
19 B5671014 นายพชร การเร็ว  INFORMATION SCIENCE10
20 B5671038 นายพิชัย หนูตอ  INFORMATION SCIENCE10
21 B5671069 นางสาววรรณา หนูชมแก้ว  INFORMATION SCIENCE10
22 B5671106 นางสาวศุธินี ศรีแก้ว  INFORMATION SCIENCE10
23 B5671205 นางสาวธารารัตน์ หาญสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
24 B5671212 นางสาวสุพัชรา ชูลเลอร์  INFORMATION SCIENCE10
25 B5671250 นางสาวพรพิมล ไกรธิราช  INFORMATION SCIENCE10
26 B5671359 นางสาวพัชรี นารีดอกไม้  INFORMATION SCIENCE10
27 B5671380 นางสาวจิราพรรณ ทิศรักษ์  INFORMATION SCIENCE10
28 B5671588 นายธนกร เงินสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
29 B5671601 นางสาวสุดารัตน์ หวังหามกลาง  INFORMATION SCIENCE10
30 B5671625 นางสาวชลิดา นิเวศเจริญไพศาล  INFORMATION SCIENCE10
31 B5671748 นางสาวกรณ์ปารณีย์ สกุลท้าวหงษ์  INFORMATION SCIENCE10
32 B5672752 นายภาณุวิชญ์ ปรางค์ทอง  INFORMATION SCIENCE10
33 B5673438 นางสาวอลิสา ขาวกระโทก  INFORMATION SCIENCE10
34 B5673599 นางสาวสุธิชา วงศ์ชัยยา  INFORMATION SCIENCE10
35 B5673827 นางสาวทวีพร แก่นตัน  INFORMATION SCIENCE10
36 B5673896 นางสาววราภรณ์ ส่วนบุญ  INFORMATION SCIENCE10
37 B5674169 นางสาวสุภัทรา แก้วสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
38 B5674183 นางสาวชมพูนุท นอนโพธิ์  INFORMATION SCIENCE10
39 B5674268 นางสาวขนิษฐา บัตรสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.