รายชื่อนศ.
รายวิชา617413 : ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5460649 นางสาวธัญลักษณ์ พวงภู่น้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5461370 นางสาวพัชรินทร์ อินเคน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B5462919 นางสาววรารัตน์ มะลัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5465439 นางสาวประภัสสร บรรเทาทุกข์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B5560745 นางสาวจริยา พันธุมิตร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5560752 นางสาววราภรณ์ ศรีภักดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B5561353 นางสาวกัทลี อินทปาสาณ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5561964 นางสาวเยาวพา พรหมลิบุตร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5562466 นางสาวมัณฑนา อาราษฎร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5563647 นางสาวประภาวดี สระทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5565351 นางสาวขนิษฐา แก้วพรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5565382 นางสาวปิยะพร พิกุลศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B5565450 นางสาวสิริพร เชื่อฟัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5565559 นางสาวศศิธร บุญธรรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5566211 นางสาวสุภาพร โพสาวัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5566938 นางสาววราลักษณ์ เวียงดอนก่อ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5567102 นายอนุวัฒน์ รดารงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5567706 นางสาวนัฐธิกา เลิศสกุลจินดา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5568482 นางสาวสุภาพร ลานขามป้อม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5569137 นางสาวบุษยา เหล็กโต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.