รายชื่อนศ.
รายวิชา617413 : ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6127169 นางสาวปวรรณรัตน์ ดอนกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B6127251 นางสาวกุลจิรา เสมอใจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B6127367 นางสาวทิพยาภรณ์ วอนกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B6127428 นางสาววรรณพร ตู้กลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B6127473 นางสาวจิรวรรณ สระแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B6127510 นางสาวปลายฟ้า ณะสีเสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B6127527 นางสาวกาญจนาภา อาษาสนานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B6127688 นางสาวนรีรัตน์ แก้วน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B6127718 นางสาวพรชิตา ยอดเจริญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B6127770 นางสาวสุภากร นุชกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B6127794 นางสาวศศิประภา นิพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B6128241 นางสาวบุณฑริกา ศรีวรกุลวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B6128357 นางสาวศิริลักษณ์ บุญเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B6128371 นางสาวดารารัตน์ ดีเลิศอัมพรพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B6128388 นางสาวชนิดา จูแย้ม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B6128395 นางสาวศศิธร สาระพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B6128432 นางสาววราภรณ์ ใจไหว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B6128456 นางสาวนฐาชา ศักดา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B6128494 นางสาวปิยธิดา สมญา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B6135102 นายวราเทพ จันณรงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B6135126 นางสาวรุ่งนภา ธรรมสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B6135249 นางสาวสุจารี หุตะจูฑะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.