รายชื่อนศ.
รายวิชา533351 : INDUSTRIAL CONTROL
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201203 นางสาวกรรณ์ลิกา แก้วสุข  IE
2 B6201777 นางสาวสุชานาถ คุยสูงเนิน  IE
3 B6202002 นางสาวปิยฉัตร สิงขรณ์  IE
4 B6202088 นางสาวกิตติมา ธรรมวัติ  IE
5 B6202378 นางสาวศิลามณี สกิจขวา  IE
6 B6202415 นายอนุสิษฐ์ น้อยวัน  IE
7 B6202439 นายณัฐภัทร สุทธิพงษ์  IE
8 B6202675 นายณัชพล กาบทุม  IE
9 B6202750 นายจักรวัฒน์ รัตนะอุดม  IE
10 B6202828 นายมหพันธุ์ พิมรินทร์  IE
11 B6203061 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ย่าง  IE
12 B6203146 นายณพัฒน์ศักย์ ปิยะวงศ์วัฒนา  IE
13 B6208912 นายพิสิฐพงศ์ ภิรมย์ปักษา  IE
14 B6209131 นายสรสิทธิ์ วิเศษนคร  IE
15 B6213244 นายอัครพล ทองคำ  IE
16 B6214777 นางสาวปภัสษร เกลี้ยงกรแก้ว  IE
17 B6215620 นางสาวลักษิกา อ่อนไธสง  IE
18 B6216993 นายณัฐพัฒน์ ชัยยันต์  IE
19 B6218263 นางสาวณิชากมล เพิ่มพานิชเดช  IE
20 B6218348 นายวรกานต์ หาญเวช  IE
21 B6220631 นางสาวกัลยารัตน์ รัตนธาราธิคุณ  IE
22 B6221874 นางสาวศิริรัตน์ คูณขุนทด  IE
23 B6222215 นางสาวณิริศา ทองจันทร์แก้ว  IE
24 B6222369 นางสาวนริศรา แสนตรี  IE
25 B6222413 นายวรฐ ลอศิริกุล  IE
26 B6222857 นางสาวผกามาศ บุญสิทธิ์  IE
27 B6223052 นางสาวณัฏฐ์ษรา เมธีธัญพัฒน์  IE
28 B6223304 นางสาววรัญญา หนุ่มแน่น  IE
29 B6223977 นางสาวผกายพร ถาวรเจริญ  IE
30 B6224318 นายจิรายุ จินดาชวลิตกุล  IE
31 B6224806 นายสุรธัช โทนหงษ์ษา  IE
32 B6224967 นางสาวชลดา จันทะนะ  IE
33 B6225094 นายอนุรักษ์ สุริสุข  IE
34 B6226503 นายธนกร แสงระวี  IE
35 B6227029 นายณรงเดช คำมูล  IE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.