รายชื่อนศ.
รายวิชา533351 : INDUSTRIAL CONTROL
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6202583 นายศตวรรษ แสงรุ่ง  IE10
2 B6202774 นางสาวชุติมา จันทะคัด  IE10
3 B6209940 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ทิพย์  IE10
4 B6214319 นางสาวกาญจนา เจนขบวน  IE10
5 B6214340 นางสาวรุ่งอรุณ ขวานอก  IE10
6 B6215569 นายพงศธร พันสลาบขวา  IE10
7 B6216030 นางสาวปัตถกร เตรียมตั้ง  IE10
8 B6216887 นายดนุชา แกมคำ  IE10
9 B6218102 นางสาวธัญชนก สีเคน  IE10
10 B6219550 นายทักษิณ อันทะฤทธิ์  IE10
11 B6220075 นางสาวสุดารัตน์ พจนา  IE10
12 B6221744 นางสาวสุธิดา โกติรัมย์  IE10
13 B6222024 นายพีรณัฐ กำลังเหลือ  IE10
14 B6223670 นางสาวสุนิษา ศาลางาม  IE10
15 B6224653 นางสาวพัชฌาภา ทองไพโรจน์  IE10
16 B6225780 นางสาวศุภรัตน์ วิชัยพานิชกุล  IE10
17 B6225957 นางสาวรัชชา เปรื่องนา  IE10
18 B6226541 นายศุภฤกษ์ ประพาศพงษ์  IE10
19 B6226572 นายปัณณวิชญ์ คล้ายวิเชียร  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.