รายชื่อนศ.
รายวิชา525213 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6301934 นายพฤทธ์ หริ่งกระโทก  ME
2 B6303006 นางสาวกฤตพร งบของ  ME
3 B6303204 นางสาวชารียา ยัควงค์  ME
4 B6303280 นายทรงสิทธิ์ ศรีไพร  ME
5 B6303730 นายทนงศักดิ์ สุภาจันทร์  ME
6 B6304973 นางสาวสุพรรษา คงเพียรธรรม  ME
7 B6305659 นายอนุสรณ์ บกสวัสดิ์  ME
8 B6306625 นายภาคภูมิ แก้วประเสริฐ  ME
9 B6306991 นายธีรพล หวังดี  ME
10 B6307110 นางสาวธารณา ชาวโคราช  ME
11 B6307202 นางสาวลักษิกา ปลั่งกลาง  ME
12 B6308179 นางสาวธนกร พงศ์พันธ์พาณิชย์  ME
13 B6308322 นายณัฐวุฒิ บุหรัน  ME
14 B6308698 นายพรเทพ ศรีแจ่มดี  ME
15 B6308704 นายทรงชัย มังตะคุ  ME
16 B6308957 นางสาวพัชรี ญาติโสม  ME
17 B6309008 นางสาวปิยธิดา โพธิษา  ME
18 B6309770 นายรัชพล บำรุงพืช  ME
19 B6310035 นางสาวศศิวิมล ฟือสันเทียะ  ME
20 B6321598 นางสาวพิชญากร ชุบขุนทด  ME
21 B6321734 นายอภิรักษ์ จุลมาศ  ME
22 B6321741 นายวิทยา แสนจันทร์  ME
23 B6322908 นางสาวปาริชาติ พรมการ  ME
24 B6326104 นายนนท์ปวิธ แตงชุ่ม  ME
25 B6326586 นายจิรายุส ยืนสุข  ME
26 B6327491 นางสาวกรรณณิกา ชารี  ME
27 B6331887 นายชลชาติ ยศทะแสน  ME
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.