รายชื่อนศ.
รายวิชา224354 : INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
1 B6071202 นายธนชัย เกษศิริโยธิน  INFORMATION SCIENCE10
2 B6073404 นางสาวสุชัญญา โตสนั่น  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
3 B6121822 นายภัทรพงศ์ สุวรรณทา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
4 B6121884 นายธนัท เตชะวณิช  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
5 B6122188 นายชยุต อินทรพาณิชย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
6 B6122652 นายทศพล อิฐรัตน์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
7 B6122812 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองไพร  INFORMATION SCIENCE10
8 B6123260 นายชโนทัย ธนรรถพงษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
9 B6134020 นายธรรมรัตน์ ทรงดอน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
10 B6137786 นางสาวธนาภรณ์ ทิพยเนตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
11 B6200343 นายปณิธาน นนท์ขุนทด  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
12 B6204655 นางสาวณัฐวดี รักษาสัตย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
13 B6204815 นายธนัทกฤตฏิ์ ณัฐตระกูลเลิศ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
14 B6206185 นางสาวมาริษา สวนหนองปลิง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
15 B6206208 นางสาวอภิญญา ถนอมประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
16 B6206215 นางสาวพิชญ์ธัญญา ยาวโนภาส  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
17 B6206253 นายธนนันท์ จันทร์งาม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
18 B6206260 นางสาวนัฐธยาน์ งามเชย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
19 B6206291 นางสาวเพชรรัตน์ ทรัพย์ทวีบูรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
20 B6206338 นางสาวผกามาส เสวโก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
21 B6206352 นางสาวดมิสา กาญจนวัฒนาวงศ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
22 B6206406 นางสาวพรพิชา โชว์สูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
23 B6206413 นางสาวปรัญญา จ่าชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
24 B6206420 นายวัชรินทร์ ศรีทอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
25 B6206444 นางสาวกนกวรรณ วรวงศ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
26 B6206451 นายวรรณชัย หลอมประโคน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
27 B6206468 นางสาวนภัสต์ศรณ์ แซ่อึ้ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
28 B6206499 นางสาวดาริณ โอฐน้อย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
29 B6206512 นายสิรวิชญ์ พรมดอน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
30 B6209414 นายพีระพันธ์ บรรจง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
31 B6210953 นางสาวพิณพัฒน์ ผาโคตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
32 B6210977 นางสาวกันตยา มีกว้าน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
33 B6227760 นางสาวภัทรสุดา กาญจนสุปัญญา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
34 B6227784 นางสาวพรพิมล สมัยกลาง  INFORMATION SCIENCE10
35 B6227883 นายพงษ์เผ่า ศรีชัยกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
36 B6232177 นางสาวณัฐชินี สีสังชุม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
37 B6232184 นายชาญชล คะเชนชาติ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
38 B6232191 นายปิยมัณฑน์ วงศ์พาทิศ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
39 B6232207 นางสาวสุรัสวดี โคตุธา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
40 B6232252 นางสาวฐานะมาศ พงศ์เพิ่มเพชร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
41 B6232269 นางสาวปนัดดา บริบูรมังษา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
42 B6232276 นางสาวพราวแพรวา เคลื่อนกระโทก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
43 B6232283 นางสาวจิรนันท์ ย่อมมี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
44 B6232313 นางสาวนันทนัช ต้นโพธิ์ทอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
45 B6232337 นายสุรสีห์ ลายกิ่ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
46 B6236892 นายศรัณย์ พันธ์ศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
47 B6236908 นางสาวนภสร แผ่นผา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
48 B6236922 นางสาวอารียา จันดาบุตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
49 B6236960 นายพชร บัวคล้าย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
50 B6236984 นายราชวัตร อมรอมตกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.