รายชื่อนศ.
รายวิชา618409 : RESEARCH METHODOLOGY IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6127077 นางสาวนภาภรณ์ เหม็งทะเหล็ก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B6127084 นางสาวอรทัย อาจกล้า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
3 B6127114 นางสาวนิดานุช ใจคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
4 B6127145 นางสาวศศินภา สุปะทัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
5 B6127237 นายศตวรรษ ครองสระน้อย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B6127275 นางสาวพรพิมล ประชาพันธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B6127282 นางสาวพิไลวรรณ ท่วมตะคุ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B6127299 นางสาวจิรัฐติกาล รัมมะสังข์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B6127305 นางสาวดรุณี ผองสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B6127381 นางสาวจิรนันท์ กอแจงกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B6127466 นางสาวกรรธิมา มีแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B6127503 นางสาวอุไรวรรณ เถียนสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B6127541 นางสาวอาทิตยา มหาดพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B6127732 นางสาวกชามาศ ฉ่ำสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B6127749 นางสาวพัชริดา นอกกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B6127886 นางสาวแสงระวี น้อยพลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B6127893 นางสาวอภิรักษ์ กองรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B6127961 นางสาวรพีพร ช่อรักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B6128050 นางสาวเอธิการ์ แก้วมุกดา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B6128104 นางสาวศศิธร บรรลือทรัพย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B6128142 นางสาวดรุณี สอนวงแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B6128210 นางสาวจันทกานต์ ธรรมสาร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B6128463 นางสาวณัฐสุดา เขตเจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B6128579 นางสาวณัฐมน ฤทธิวัชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B6134693 นางสาวนัดถมล มุสิกพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B6134754 นางสาวสุธางค์ หล่อนกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B6134846 นางสาวสุณัฐตา ปราบภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B6134983 นางสาวรุ่งนภา นิลเลิศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B6135232 นางสาวสุปราณี เตียเปิ้น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B6135737 นางสาวอัสมา เจะเละ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.