รายชื่อนศ.
รายวิชา551156 : PHYSICS-ELECTRICAL
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6323820 นายนันท์ กุลธรวณิชย์  Mechatronics Engineering
2 B6323837 นายวัลลภ คำโสม  Mechatronics Engineering
3 B6323851 นายอนุวัฒน์ ผลโคกสูง  Mechatronics Engineering
4 B6323875 นายเกียรติศักดิ์ อุ่นท้าว  Mechatronics Engineering
5 B6323882 นายพลวัต พอกพูน  Mechatronics Engineering
6 B6323905 นางสาวชนนิกานต์ ประกอบเกื้อ  Mechatronics Engineering
7 B6323912 นางสาวไอลดา พลทัดสา  Mechatronics Engineering
8 B6323929 นายวรณัฐ นาคบาตร์  Mechatronics Engineering
9 B6323936 นายสุจินดา พนาลิกุล  Mechatronics Engineering
10 B6323943 นายชาญเดช วิรุณพันธ์  Mechatronics Engineering
11 B6323950 นายสุธิพันธ์ เชื้ออาลย์  Mechatronics Engineering
12 B6323974 นายวงศธร ฮุยนอก  Mechatronics Engineering
13 B6323981 นายรัตนพล สมนึก  Mechatronics Engineering
14 B6323998 นายธนกร สง่าจิตร  Mechatronics Engineering
15 B6324001 นายกอบชนม์ ชัยปัญญา  Mechatronics Engineering
16 B6324018 นายอลงกรณ์ หงษ์ทอง  Mechatronics Engineering
17 B6324056 นายพงศธร ด่านลัมจาก  Mechatronics Engineering
18 B6324063 นางสาวลัดดาวรรณ ปักกาโร  Mechatronics Engineering
19 B6324087 นายสิริปัญญา วิสาการ  Mechatronics Engineering
20 B6324100 นายไตรภพ ไชยคำภา  Mechatronics Engineering
21 B6324636 นายภคณัฐ ตุตาโน  Mechatronics Engineering
22 B6324643 นายธนาธิป ศรลัมภ์  Mechatronics Engineering
23 B6324650 นายทวีศักดิ์ นามประเทือง  Mechatronics Engineering
24 B6329778 นางสาวมณีรัตน์ คุณบุราณ  Mechatronics Engineering
25 B6329815 นายธนพล ชินทวัน  Mechatronics Engineering
26 B6334765 นายรัฐศาสตร์ อ้ายจักร  Mechatronics Engineering
27 B6334772 นายธีร์ธวัช ปัญญาแวว  Mechatronics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.