รายชื่อนศ.
รายวิชา536210 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201432 นายปองพล พุ่มคนสิน  Automotive Engineering10
2 B6201524 นายอภิเชษฐ์ โกมุด  Automotive Engineering10
3 B6202651 นายสุขสันต์ สิทธิพรมมา  Automotive Engineering10
4 B6209049 นายเอกลักษณ์ ประโพเทติ  Automotive Engineering10
5 B6214098 นางสาวจันทร์จิรา โนพันธ์  Automotive Engineering10
6 B6215941 นายธรรณธร กุญชะโมรินทร์  Automotive Engineering10
7 B6216146 นายอิทธิพัทธ์ บัวละคร  Automotive Engineering10
8 B6216559 นายนราธิป บังเอิญ  Automotive Engineering10
9 B6218485 นายไม้ ธนรุจี  Automotive Engineering10
10 B6219390 นายพิชิต ตันเวียง  Automotive Engineering10
11 B6220020 นายรุ่งโรจน์ บุตรเพชร์  Automotive Engineering10
12 B6220389 นางสาวสุกัญญา บรรดาศักดิ์  Automotive Engineering10
13 B6220860 นายณรงค์ศักดิ์ กุมผัน  Automotive Engineering10
14 B6221409 นายพงษ์ธร เทียมครบุรี  Automotive Engineering10
15 B6221416 นายสหภาพ จุกกระโทก  Automotive Engineering10
16 B6222888 นายฑีฆายุ มาโยธา  Automotive Engineering10
17 B6225544 นายก่อโชค ทองปาน  Automotive Engineering10
18 B6225551 นายจารุพงศ์ พื้นอินทร์  Automotive Engineering10
19 B6235734 นายศิรชัย พัฒน์ชนะ  Automotive Engineering10
20 B6236298 นายยศภัทร พฤทธิวรากุล  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.