รายชื่อนศ.
รายวิชา536210 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201180 นายพงศ์พีระ แสงทับทิม  Automotive Engineering10
2 B6201326 นางสาวญาณิศา คงวิป  Automotive Engineering10
3 B6202026 นายพิชัยยุทธ เนื่องขันตรี  Automotive Engineering10
4 B6202392 นายณัฐกร ไชยแสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
5 B6210052 นางสาวเปรมฤดี วงศ์ใหญ่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
6 B6213336 นางสาวพิชญานิน ปิตาระเต  Automotive Engineering10
7 B6218782 นายเจษฎากร สีแดง  Automotive Engineering10
8 B6219086 นายปริพัฒน์ สุตะนา  Automotive Engineering10
9 B6219796 นายสุรทิน ภูฆัง  Automotive Engineering10
10 B6221133 นายศศิศ คามวัลย์  Automotive Engineering10
11 B6223038 นายภูรินทร์สุกฤษฎิ์ กำลังเหลือ  Automotive Engineering10
12 B6223472 นางสาวสุดารัตน์ รสหอม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B6223533 นายกรวิชญ์ ผดุงกาย  Automotive Engineering10
14 B6225209 นายภูมินทร์ วงษ์ธิ  Automotive Engineering10
15 B6235765 นายมงคล ยวงรัมย์  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.