รายชื่อนศ.
รายวิชา551156 : PHYSICS-ELECTRICAL
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6237295 นายกฤษณะ วัจนา  PRECISION ENGINEERING
2 B6237356 นายบุณยสิทธิ์ งามกระจาย  PRECISION ENGINEERING
3 B6237448 นายณฐพงศ์ เดชนะ  PRECISION ENGINEERING
4 B6237660 นายปัณณธร นิ่มเจริญนิยม  Mechatronics Engineering
5 B6315009 นายมนัสวี นาคบุรินทร์  Mechatronics Engineering
6 B6315337 นางสาวกันยารัตน์ วรรณมา  Mechatronics Engineering
7 B6315368 นางสาวหทัยธรรม พัฒนาลยกูล  Mechatronics Engineering
8 B6315405 นางสาวณัฐชญา เเย้มกระโทก  Mechatronics Engineering
9 B6315412 นางสาวมณีรัตน์ เหมะธุลิน  Mechatronics Engineering
10 B6315443 นางสาวพัชรพร อนันธศิริ  Mechatronics Engineering
11 B6315450 นางสาวสุตาภัทร โพธิ์แก้ว  Mechatronics Engineering
12 B6315504 นางสาวภัทรนิษฐ์ ขามกิ่ง  Mechatronics Engineering
13 B6315535 นายจิรายุส ผลไพบูลย์  Mechatronics Engineering
14 B6315603 นายชวดล มงคลหัตถี  Mechatronics Engineering
15 B6315665 นายพีรพัฒน์ ชูโฉม  Mechatronics Engineering
16 B6315696 นายณัฐวัฒน์ สาเกตุ  Mechatronics Engineering
17 B6315788 นายชานน จันทร์ดี  Mechatronics Engineering
18 B6324162 นายขวัญชัย เนียมสำโรง  Mechatronics Engineering
19 B6324179 นายอนุวัต อุ่นอุพันธ์  Mechatronics Engineering
20 B6324209 นายพฤหัส วงษทองอยู่  Mechatronics Engineering
21 B6324230 นายพยัคฆ์ จิกจักร์  Mechatronics Engineering
22 B6324292 นางสาวนุชากร แสนภพ  Mechatronics Engineering
23 B6324384 นายเจตริน เหล็กงาม  Mechatronics Engineering
24 B6329884 นายจิรพงศ์ ช่ออ่วม  Mechatronics Engineering
25 B6329907 นายทรงวุฒิ ไชปัญญา  Mechatronics Engineering
26 B6329969 นายอริยพล ซื่อผาสุข  Mechatronics Engineering
27 B6330378 นายธนกร ชีวะนานนท์  Mechatronics Engineering
28 B6331498 นายณัฐวุฒิ ภูยงค์  Mechatronics Engineering
29 B6331542 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี  Mechatronics Engineering
30 B6334710 นายจักรพงษ์ มูกขุนทด  Mechatronics Engineering
31 B6334734 นางสาวสุทัตตา พัชนี  Mechatronics Engineering
32 B6334741 นายพลวรรธน์ กลิ่นสุคนธ์  Mechatronics Engineering
33 B6334796 นายปฏิวัติ ถำวาปี  Mechatronics Engineering
34 B6334826 นางสาววชิรินทร เจริญฤทธิ์  Mechatronics Engineering
35 B6335137 นายจตุรเทพ สีโยพล  Mechatronics Engineering
36 B6336455 นางสาวสิรินาถ นิละปะกะ  PRECISION ENGINEERING
37 B6336561 นายรัฐศาสตร์ เรืองศิริ  PRECISION ENGINEERING
38 B6336691 นางสาวแก้วใจ แสนแก้ว  PRECISION ENGINEERING
39 B6337063 นางสาวกัลยาณี คุ้มเมือง  PRECISION ENGINEERING
40 B6337087 นายคมสรรค์ ชนไธสง  PRECISION ENGINEERING
41 B6337124 นายธนศิษฏ์ ต้านกลางดอน  PRECISION ENGINEERING
42 B6337209 นายสธน หนูเมือง  PRECISION ENGINEERING
43 B6337216 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม  PRECISION ENGINEERING
44 B6337704 นางสาวณัฐธยาน์ ยิ่งสวัสดิ์  PRECISION ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.