รายชื่อนศ.
รายวิชา551156 : PHYSICS-ELECTRICAL
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6315030 นายคฑาวุธ สะอาด  Mechatronics Engineering
2 B6315085 นายพีระวิชญ์ เด่นประเสริฐ  Mechatronics Engineering
3 B6315139 นางสาวนิตยตา นีกระโทก  Mechatronics Engineering
4 B6315207 นายอรรถพล ดวงแก้ว  Mechatronics Engineering
5 B6315214 นายจรณินท์ ถินประสาท  Mechatronics Engineering
6 B6315306 นายสุพจน์ เหมพิทักษ์  Mechatronics Engineering
7 B6315313 นายเอนก ด้านซอม  Mechatronics Engineering
8 B6315320 นายกรกฤต เธียรทรานนท์  Mechatronics Engineering
9 B6315344 นายปักธงชัย ชิดสระน้อย  Mechatronics Engineering
10 B6315399 นายณัฐธัญ ชื่นพัฒนากุล  Mechatronics Engineering
11 B6315429 นายกรกิต เกวียนโคกกรวด  Mechatronics Engineering
12 B6315467 นางสาวพรชิตา แก้วภู  Mechatronics Engineering
13 B6315474 นายวีราทร บุญบุตร  Mechatronics Engineering
14 B6315481 นายปรัญชัย จงทอง  Mechatronics Engineering
15 B6315511 นางสาวนิติยา สระทองหลาง  Mechatronics Engineering
16 B6315542 นางสาวปรายฟ้า สาครเจริญ  Mechatronics Engineering
17 B6315559 นางสาวจารุวัลย์ นิธิพรเพชร  Mechatronics Engineering
18 B6315566 นางสาวสุรภาพร ฉายกิ่ง  Mechatronics Engineering
19 B6315580 นางสาวพัชรภีร์ ปนตะคุ  Mechatronics Engineering
20 B6315610 นายนัฐกาล ทัพภูธร  Mechatronics Engineering
21 B6315634 นายศักรินทร์ พรหมแสง  Mechatronics Engineering
22 B6315658 นายศราวุธ โคตรสีหา  Mechatronics Engineering
23 B6315672 นายปวีณวิทย์ ชุติภาสสกุล  Mechatronics Engineering
24 B6315689 นายวราวุธ เถรพิทุม  Mechatronics Engineering
25 B6315702 นายณัฐชรินทร์ มูลชนะ  Mechatronics Engineering
26 B6315719 นางสาววันทนี อรุณเจริญฉาย  Mechatronics Engineering
27 B6315726 นางสาวกัญญาวีร์ คำพรม  Mechatronics Engineering
28 B6315733 นายนัฐวุฒิ วงษ์เจริญ  Mechatronics Engineering
29 B6315740 นายนรพล วัดคำ  Mechatronics Engineering
30 B6315757 นางสาวปรารถนา บุรมโคตร  Mechatronics Engineering
31 B6315825 นายธีรพงษ์ ไชยสุริยวิรัตน์  PRECISION ENGINEERING
32 B6315832 นางสาวนัฏฐิดา เจริญสุข  PRECISION ENGINEERING
33 B6315863 นายสิรภพ บุญวาล  Mechatronics Engineering
34 B6320867 นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญรอด  PRECISION ENGINEERING
35 B6320898 นายชัยธวัช เจิมจันทึก  Mechatronics Engineering
36 B6320911 นายวรโชติ พื้นบาท  Mechatronics Engineering
37 B6320959 นายนภดล กองทุน  Mechatronics Engineering
38 B6323899 นายกิตติศักดิ์ กุลด้วง  Mechatronics Engineering
39 B6324117 นายไพรัช อภัยนอก  Mechatronics Engineering
40 B6324223 นายธนกฤต พรอัครพันธุ์  Mechatronics Engineering
41 B6324247 นายหัตถชัย อินาวัง  Mechatronics Engineering
42 B6324254 นายวายุ ซ่อมจันทึก  Mechatronics Engineering
43 B6324261 นายกิตติศักดิ์ จินดาสุ่ม  Mechatronics Engineering
44 B6324278 นายวุฒิชัย สุขเกษม  Mechatronics Engineering
45 B6324315 นายชินภัทร เทียนพรมราช  Mechatronics Engineering
46 B6324322 นายกลวัชร ดวงพิทักษ์  Mechatronics Engineering
47 B6324339 นางสาวพิรุณทิพย์ เจิมขุนทด  Mechatronics Engineering
48 B6324346 นางสาวมณฑิชา จันทร์ศิริ  Mechatronics Engineering
49 B6324377 นายนนทพัทธ์ มีทะโจล  Mechatronics Engineering
50 B6324391 นายณัฐวัฒน์ สารทอง  Mechatronics Engineering
51 B6324407 นายชนาธิป ประสงค์ดี  Mechatronics Engineering
52 B6324414 นายชัยวัฒน์ ศรีสัตย์รสนา  Mechatronics Engineering
53 B6324605 นายอดิศักดิ์ ชัยงาม  Mechatronics Engineering
54 B6329761 นายธนวัฒน์ เทียมภักดี  Mechatronics Engineering
55 B6329822 นายสุนทริน กุมารแก้ว  Mechatronics Engineering
56 B6329853 นายภูริณัฐ สุนทราภัย  Mechatronics Engineering
57 B6329877 นายณัชพล สอสูงเนิน  Mechatronics Engineering
58 B6329945 นางสาวบุษยพรรณ ทองเพ็ชรศิลป์  Mechatronics Engineering
59 B6329952 นายศักรินทร์ แสนรัก  Mechatronics Engineering
60 B6329983 นายรัฐธรรมนูญ สีหาบุตร  PRECISION ENGINEERING
61 B6329990 นายวรเมธ ผิวบาง  PRECISION ENGINEERING
62 B6330002 นางสาวสาวิตรี สุกรรณ  Mechatronics Engineering
63 B6330019 นางสาวจันจิรา สุตนนท์  PRECISION ENGINEERING
64 B6330026 นายจิรายุ ภูแย้ม  PRECISION ENGINEERING
65 B6330040 นายวรากร ปลอดในเมือง  PRECISION ENGINEERING
66 B6330361 นายถิราวุฒิ ฤทธิหาร  Mechatronics Engineering
67 B6330385 นายศิริมงคล แม้นศิริ  Mechatronics Engineering
68 B6330408 นายสถาพร จาบประไพ  PRECISION ENGINEERING
69 B6331436 นางสาวธารทิพย์ มนตรีวงษ์  PRECISION ENGINEERING
70 B6331467 นายไอซ์ พูนผล  PRECISION ENGINEERING
71 B6331559 นางสาวสุทธิดา โสภา  Mechatronics Engineering
72 B6334789 นางสาวฐิติมา น้อมกลาง  Mechatronics Engineering
73 B6335267 นายพชร บุตรศิลา  Mechatronics Engineering
74 B6335274 นายพิภพ ชัยสมบูรณ์  Mechatronics Engineering
75 B6335281 นายพงศกร สถาวรินทร์  Mechatronics Engineering
76 B6336271 นางสาวน้ำผึ้ง แก้วเกิด  PRECISION ENGINEERING
77 B6336325 นางสาวกุลจิรา จิตบุญเรืองโรจน์  PRECISION ENGINEERING
78 B6336448 นางสาวปนัสยา นางนวล  PRECISION ENGINEERING
79 B6336486 นางสาวชนัญชิดา พร้อมเพรียง  PRECISION ENGINEERING
80 B6336639 นางสาวจุฑามณี สนธิมูล  PRECISION ENGINEERING
81 B6336745 นางสาวศศิกานต์ อินศร  PRECISION ENGINEERING
82 B6336769 นายภานุวัฒน์ อุบาลี  PRECISION ENGINEERING
83 B6337032 นายนิภัทร์ กรธนกิจ  PRECISION ENGINEERING
84 B6337179 นางสาวปรารถนา เว้นบาป  PRECISION ENGINEERING
85 B6337278 นายธีทัต พงศ์ปภาดา  PRECISION ENGINEERING
86 B6337292 นายอรชุน ลุนทอง  PRECISION ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.