รายชื่อนศ.
รายวิชา551156 : PHYSICS-ELECTRICAL
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6107710 นางสาวภัทรวดี ทูโคกกรวด  PRECISION ENGINEERING
2 B6113438 นางสาวพรภัสสร เลนทำมี  Mechatronics Engineering
3 B6203580 นางสาวสุดารัตน์ เพียซ้าย  Mechatronics Engineering
4 B6212919 นายจรัสพงศ์ นามรัตน์  Mechatronics Engineering
5 B6224110 นางสาวกวิสรา ชมบุญ  PRECISION ENGINEERING
6 B6237899 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี  PRECISION ENGINEERING
7 B6315238 นายกิตติศักดิ์ หงษ์เวียงจันทร์  Mechatronics Engineering
8 B6336288 นายชยณัฐ ขุนอินทร์  PRECISION ENGINEERING
9 B6336301 นางสาวอาทิตยา จันทร์เกษม  PRECISION ENGINEERING
10 B6336318 นายธนชัย จันทะนะ  PRECISION ENGINEERING
11 B6336356 นายกานต์ชนก ชนกคุณ  PRECISION ENGINEERING
12 B6336370 นางสาวปาริดา ชาภักดี  PRECISION ENGINEERING
13 B6336424 นายสุทธินันท์ ทองโคตร  PRECISION ENGINEERING
14 B6336479 นายโสภณ พรหมมา  PRECISION ENGINEERING
15 B6336493 นางสาวนันฐิยา พัชรทวีพันธุ์  PRECISION ENGINEERING
16 B6336509 นายพีระพงศ์ เภาด้วง  PRECISION ENGINEERING
17 B6336523 นายวรโชติ มีลา  PRECISION ENGINEERING
18 B6336547 นางสาวอมรรัตน์ แย้มกลาง  PRECISION ENGINEERING
19 B6336585 นางสาวฌามา วัฒนา  PRECISION ENGINEERING
20 B6336615 นางสาวจริยา ศรีสุวัฒ  PRECISION ENGINEERING
21 B6336684 นางสาวสุภาภรณ์ สินทรัพย์  PRECISION ENGINEERING
22 B6336707 นางสาวอชิรญา หอมพันนา  PRECISION ENGINEERING
23 B6336752 นางสาวเสาวนีย์ อุทกิจ  PRECISION ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.