รายชื่อนศ.
รายวิชา551156 : PHYSICS-ELECTRICAL
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6104061 นางสาวณหทัย ครองเวียง  PRECISION ENGINEERING
2 B6203498 นายภูมิ คำเชียงแสน  Mechatronics Engineering
3 B6203511 นายนนทวัตร มีแสง  Mechatronics Engineering
4 B6208646 นายภานุวัฒน์ เที่ยงโยธา  Mechatronics Engineering
5 B6212094 นางสาววารุณี ธรรมโหร  Mechatronics Engineering
6 B6212209 นายฐิติพงษ์ วงชารี  Mechatronics Engineering
7 B6212308 นางสาวประภัสสร กาคำ  Mechatronics Engineering
8 B6217280 นางสาวฐาปนี โตนดดง  Mechatronics Engineering
9 B6217457 นางสาวอ้อมพร ไทยเจริญ  Mechatronics Engineering
10 B6217488 นางสาวจันทวรรณ สิญญานันท์  Mechatronics Engineering
11 B6217594 นางสาวฐิตาพร อัตตวิริยะสุวร  PRECISION ENGINEERING
12 B6218355 นางสาวปนัดดา อามาตมนตรี  PRECISION ENGINEERING
13 B6221430 นายกิตติพงษ์ ปัญญาเก่ง  Mechatronics Engineering
14 B6222994 นางสาวจริยาพร สมบูรณ์  Mechatronics Engineering
15 B6224592 นางสาวอุทุมพร พับโพธิ์  PRECISION ENGINEERING
16 B6224752 นางสาวสุมินทรา ศรีเทพสวด  Mechatronics Engineering
17 B6224905 นางสาวพัชรนันท์ ธนะสุระวุฒิสกุล  PRECISION ENGINEERING
18 B6226961 นางสาวกิ่งกาญจน์ ภูพิษ  PRECISION ENGINEERING
19 B6229634 นางสาวญาณิศา โพธิ์อ่อง  Mechatronics Engineering
20 B6237547 นางสาวอัชกุล จันนาหว้า  PRECISION ENGINEERING
21 B6239190 นายภานุวัฒน์ แสนทรัพย์  PRECISION ENGINEERING
22 B6239299 นายนันทวัฒน์ ดีปะวี  PRECISION ENGINEERING
23 B6239329 นายขวัญชัย แก้วปัดสิน  PRECISION ENGINEERING
24 B6315375 นายฐาปกรณ์ ฉิมพาลี  Mechatronics Engineering
25 B6315597 นายพหุธน ซ้อนพิมพ์  Mechatronics Engineering
26 B6320935 นายกรีติวัฒน์ ไชยศิลป  Mechatronics Engineering
27 B6329723 นายพิสิษฐ์ อกอุ่น  Mechatronics Engineering
28 B6329747 นายถิรวุฒิ เกิดสวัสดิ์  Mechatronics Engineering
29 B6329846 นายไกรวี คงคากูล  Mechatronics Engineering
30 B6329976 นายพงศกร บุตรมิตร  Mechatronics Engineering
31 B6335304 นางสาวรฐา บุญชู  Mechatronics Engineering
32 B6336646 นางสาวธัญญารักษ์ สนสมบัติ  PRECISION ENGINEERING
33 B6336783 นายทิวากร สุขกำเนิด  PRECISION ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.