รายชื่อนศ.
รายวิชา525213 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี  ME10
2 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน  ME10
3 B6210632 นายธัชพล จันทกุล  ME10
4 B6210649 นางสาวปิยธิดา บุดดี  ME10
5 B6213312 นายวรวุฒิ อุตมูล  ME10
6 B6213367 นายสุนทร บุญมาศ  ME10
7 B6213381 นายปรีชาวิทย์ ศรีลาศักดิ์  ME10
8 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร  ME10
9 B6213565 นายปริญญา พลเสนา  ME10
10 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง  ME10
11 B6213916 นายปิยะ สิงหาชัย  ME10
12 B6213923 นายจิรวัฒน์ ลิขิตพงศ์พิพัฒน์  ME10
13 B6214272 นายศุภณัฐ พฤกษชาติ  ME10
14 B6215545 นางสาวแจ็สซี่ ไนช์  ME10
15 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์  ME10
16 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา  ME10
17 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย  ME10
18 B6216795 นายพิชยะ แสนโคตร  ME10
19 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง  ME10
20 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์  ME10
21 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี  ME10
22 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร  ME10
23 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น  ME10
24 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี  ME10
25 B6220914 นายอดิศร หาญคำอุ้ย  ME10
26 B6221812 นางสาวญารินดา สาลี  ME10
27 B6221898 นางสาวพัชรีภรณ์ กลั่นหมอ  ME10
28 B6221911 นางสาวชนิกานต์ ศรีสะอาด  ME10
29 B6222543 นายชินวัฒน์ อุตสาหะ  ME10
30 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร  ME10
31 B6224417 นายพีรดนย์ พาดกลาง  ME10
32 B6225599 นายวรนนท์ โคตรนาวัง  ME10
33 B6225834 นายศราวุธ สุยะ  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.