รายชื่อนศ.
รายวิชา525213 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี  ME
2 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน  ME
3 B6210632 นายธัชพล จันทกุล  ME
4 B6210649 นางสาวปิยธิดา บุดดี  ME
5 B6213312 นายวรวุฒิ อุตมูล  ME
6 B6213367 นายสุนทร บุญมาศ  ME
7 B6213381 นายปรีชาวิทย์ ศรีลาศักดิ์  ME
8 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร  ME
9 B6213565 นายปริญญา พลเสนา  ME
10 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง  ME
11 B6213916 นายปิยะ สิงหาชัย  ME
12 B6213923 นายจิรวัฒน์ ลิขิตพงศ์พิพัฒน์  ME
13 B6214272 นายศุภณัฐ พฤกษชาติ  ME
14 B6215545 นางสาวแจ็สซี่ ไนช์  ME
15 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์  ME
16 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา  ME
17 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย  ME
18 B6216795 นายพิชยะ แสนโคตร  ME
19 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง  ME
20 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์  ME
21 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี  ME
22 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร  ME
23 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น  ME
24 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี  ME
25 B6220914 นายอดิศร หาญคำอุ้ย  ME
26 B6221812 นางสาวญารินดา สาลี  ME
27 B6221898 นางสาวพัชรีภรณ์ กลั่นหมอ  ME
28 B6221911 นางสาวชนิกานต์ ศรีสะอาด  ME
29 B6222543 นายชินวัฒน์ อุตสาหะ  ME
30 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร  ME
31 B6224417 นายพีรดนย์ พาดกลาง  ME
32 B6225599 นายวรนนท์ โคตรนาวัง  ME
33 B6225834 นายศราวุธ สุยะ  ME
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.