รายชื่อนศ.
รายวิชา523371 : MICROPROCESSORS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5907397 นายวรเมธ เมฆสุวรรณ  CPE10
2 B5910168 นายธนพล ภูพุทธา  CPE10
3 B6005924 นางสาวจิรวรรณ นิตย์ใหม่  CPE10
4 B6010256 นางสาวศิริลักษณ์ รองกระโทก  CPE10
5 B6019440 นางสาววิมนณัฐ ธัญยบริบูรณ์กูล  CPE10
6 B6026981 นางสาวปวรรัตน์ เทพชมภู  CPE10
7 B6102579 นางสาวอภิชญา ตาดี  CPE10
8 B6104245 นางสาวประกายฟ้า คำมุงคุณ  CPE10
9 B6105594 นายธนพัฒน์ ฉิมกูล  CPE10
10 B6109714 นางสาวบุญฑิตา ปวงสันเทียะ  CPE10
11 B6110321 นายธนภูมิ พงษ์ประชา  CPE10
12 B6111090 นายภูมิมินทร์ พินพิมาย  CPE10
13 B6111380 นายณัฐิวุฒิ พูลสุวรรณ  CPE10
14 B6111762 นางสาวศุภิสรา ภักดีแก้ว  CPE10
15 B6111885 นายวัชรพงศ์ ภู่พะไล  CPE10
16 B6111922 นายบูรพา ภูสามารถ  CPE10
17 B6112424 นางสาวธนัชชา มุสิกาสวัสดิ์  CPE10
18 B6113452 นายธีรภัทร เลิศวุฒิชัยกุล  CPE10
19 B6113605 นางสาวพลอยชมพู วงศ์ฉันท์ทัต  CPE10
20 B6113759 นายอลงกรณ์ วรรณประดิษฐ์  CPE10
21 B6115562 นายพิชญา สิริโภคาสาธุกิจ  CPE10
22 B6116637 นายพิชัย โสมาสา  CPE10
23 B6118310 นายกรวิชญ์ กองศรี  CPE10
24 B6118341 นางสาวณัฐรินทร์ เนื้อทอง  CPE10
25 B6131678 นายธีร์ธวัช ศรีคอนไทย  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.