รายชื่อนศ.
รายวิชา527308 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5909377 นายศรัณ ทุมนันท์  TCE
2 B6001339 นางสาวรัตนาภรณ์ สารบาล  TCE
3 B6005191 นายปรัชญา ตั้งอยู่  TCE
4 B6008130 นายพงศ์พฤทธ์ ห่อจันทร์  TCE
5 B6009366 นายกิตติภณ ศรีสุพรรณราช  TCE
6 B6010379 นางสาวธนิษฐา บัวสระน้อย  TCE
7 B6010928 นางสาวอริสราลักษณ์ ชิตสกุลวงค์  TCE
8 B6018856 นายธนกฤษ ธนะสีรังกูร  TCE
9 B6019525 นายธนากร พิมวงค์  TCE
10 B6020194 นายญาณสิทธิ์ ศิริบูรณ์  TCE
11 B6020873 นางสาวฐิติวรดา นามมุนตรี  TCE
12 B6020941 นางสาวณัฐริณีย์ การชงัด  TCE
13 B6022259 นายกิตติชัย ศิริจีระชัย  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.