รายชื่อนศ.
รายวิชา521316 : FREEZING AND COLD STORAGE
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900299 นางสาวเบญญาภา ศรีชานันท์  Agricultural and Food Engineering10
2 B5901159 นางสาวปภาพร มั่นสกุล  Agricultural and Food Engineering10
3 B5901197 นางสาวรุจี สวรรยาพานิช  Agricultural and Food Engineering10
4 B5901432 นางสาวยลรดา เลขจิตร  Agricultural and Food Engineering10
5 B5902880 นางสาวปาริชาติ วงค์พิพัฒศิลป์  Agricultural and Food Engineering10
6 B5903962 นางสาวกัณฐิกา พิมพาสร้อย  Agricultural and Food Engineering10
7 B5904020 นางสาวยุวรี เอี่ยมศรี  Agricultural and Food Engineering10
8 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่  Agricultural and Food Engineering10
9 B5906666 นางสาวสุพัตรา บุญพาทำ  Agricultural and Food Engineering10
10 B5907762 นายฐาปนา แก้วนิล  Agricultural and Food Engineering10
11 B5908332 นางสาวศุภลักษณ์ สิงทอง  Agricultural and Food Engineering10
12 B5908820 นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร  Agricultural and Food Engineering10
13 B5909803 นายทรงพล พิริยะโศภณจิตต์  Agricultural and Food Engineering10
14 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี  Agricultural and Food Engineering10
15 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล  Agricultural and Food Engineering10
16 B5910281 นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
17 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์  Agricultural and Food Engineering10
18 B5914371 นางสาวภัทรวดี ถิรวัฒนกุล  Agricultural and Food Engineering10
19 B5914791 นายปฏิภาณ ผิวพรรณ  Agricultural and Food Engineering10
20 B5915446 นายกลวัชร เรืองจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
21 B5915996 นายจักรกฤษ โมกไธสง  Agricultural and Food Engineering10
22 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์  Agricultural and Food Engineering10
23 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ  Agricultural and Food Engineering10
24 B5925148 นายผดุงเกียรติ สาฆะ  Agricultural and Food Engineering10
25 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์  Agricultural and Food Engineering10
26 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร  Agricultural and Food Engineering10
27 B6000882 นายพีรวัฒน์ แตงโสภา  Agricultural and Food Engineering10
28 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา  Agricultural and Food Engineering10
29 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม  Agricultural and Food Engineering10
30 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท  Agricultural and Food Engineering10
31 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี  Agricultural and Food Engineering10
32 B6005344 นายเอเซีย สุจิมงคล  Agricultural and Food Engineering10
33 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา  Agricultural and Food Engineering10
34 B6005672 นายศาสตรา ยืนยง  Agricultural and Food Engineering10
35 B6005986 นางสาวจารุวรรณ สืบสุนทร  Agricultural and Food Engineering10
36 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา  Agricultural and Food Engineering10
37 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง  Agricultural and Food Engineering10
38 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง  Agricultural and Food Engineering10
39 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง  Agricultural and Food Engineering10
40 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม  Agricultural and Food Engineering10
41 B6010744 นางสาวปัทมาภรณ์ แข็งแรง  Agricultural and Food Engineering10
42 B6010997 นางสาวสิรินันท์ มุณีแนม  Agricultural and Food Engineering10
43 B6012311 นางสาวอุษาวรินทร์ ถาวรฤทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
44 B6012373 นายอนันตชัย มั่งคั่ง  Agricultural and Food Engineering10
45 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก  Agricultural and Food Engineering10
46 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง  Agricultural and Food Engineering10
47 B6014414 นายจรูญ ขัตโล  Agricultural and Food Engineering10
48 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น  Agricultural and Food Engineering10
49 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ  Agricultural and Food Engineering10
50 B6017842 นางสาวฐิติพร พลเสนา  Agricultural and Food Engineering10
51 B6017859 นายจีรวัฒน์ สุขดี  Agricultural and Food Engineering10
52 B6018757 นางสาวฐิติพร มงคลทอง  Agricultural and Food Engineering10
53 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต  Agricultural and Food Engineering10
54 B6020637 นายศุภวัฒน์ แสนตน  Agricultural and Food Engineering10
55 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม  Agricultural and Food Engineering10
56 B6137373 นายชลัมพล ที่พึ่ง  Agricultural and Food Engineering10
57 B6137403 นายจักรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.