รายชื่อนศ.
รายวิชา551751 : PRECISION ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 M6042080 นางสาวภัทราภรณ์ สายืน  MECHATRONICS ENGINEERING10
2 M6112745 นายกัมปนาท คำลุน  MECHATRONICS ENGINEERING10
3 M6112783 นายกชกร พินิจไชย  MECHATRONICS ENGINEERING10
4 M6113391 นายกรินทร์ โกสิยานุรักษ์  MECHATRONICS ENGINEERING10
5 M6113414 นางสาวสุภัสสรา มีศิริ  MECHATRONICS ENGINEERING10
6 M6113537 นางทิพสุดา บุญยะผลานันท์  MECHATRONICS ENGINEERING10
7 M6201449 นายศิริศักดิ์ คำภาพันธ์  MECHATRONICS ENGINEERING10
8 M6201463 นายจตุรภูมิ ไชยอุดม  MECHATRONICS ENGINEERING10
9 M6201470 นางสาวอรวรรยา วัตตะโร  MECHATRONICS ENGINEERING10
10 M6201579 นายพีระพัฒน์ ถิ่นหนองแวง  MECHATRONICS ENGINEERING10
11 M6201661 นายวิริยะ จันทนา  MECHATRONICS ENGINEERING10
12 M6201685 นางสาวธีรนาฏ ชัชวาลธาตรี  MECHATRONICS ENGINEERING10
13 M6201692 นายณัฐพล ดลเจริญนนท์  MECHATRONICS ENGINEERING10
14 M6201708 นางสาวจินดารัตน์ นันสัง  MECHATRONICS ENGINEERING10
15 M6201715 นางสาวศุภัชกาญจน์ นุชคำ  MECHATRONICS ENGINEERING10
16 M6201739 นายประกฤษฎิ์ ปัทถาพงษ์  MECHATRONICS ENGINEERING10
17 M6201753 นายคณานนท์ ฝ่ายโชคชัย  MECHATRONICS ENGINEERING10
18 M6201760 นายเอกลักษณ์ ภักดี  MECHATRONICS ENGINEERING10
19 M6201777 นายอนุภาค ปัญญทานสมบัติ  MECHATRONICS ENGINEERING10
20 M6201791 นายกรกฎ วิชิตกิ่ง  MECHATRONICS ENGINEERING10
21 M6201807 นายประชิต สุวรรณกาญจน์  MECHATRONICS ENGINEERING10
22 M6201814 นายกาญจน์ เหลืองดอกไม้  MECHATRONICS ENGINEERING10
23 M6201821 นางสาววิจิตรา อาสาประโคน  MECHATRONICS ENGINEERING10
24 M6201838 นายธนลาภ อุทัยฉายเเสง  MECHATRONICS ENGINEERING10
25 M6201845 นางสาวนิรมล เหลืองอ่อน  MECHATRONICS ENGINEERING10
26 M6202552 นายณฐพัฒน์ บังเกิด  MECHATRONICS ENGINEERING10
27 M6202576 นายศิริวัฒน์ มุงคุลโคตร  MECHATRONICS ENGINEERING10
28 M6202880 นายธงชัย ภูศิริ  MECHATRONICS ENGINEERING10
29 M6203108 นายไพบูรณ์ สุขกิจ  MECHATRONICS ENGINEERING10
30 M6203115 นายวีระยุทธ โรจน์ถิรธนากุล  MECHATRONICS ENGINEERING10
31 M6203122 นางสาวอรุณี แสงอรุณ  MECHATRONICS ENGINEERING10
32 M6203139 นายประจักษ์ ดอกแก้วกลาง  MECHATRONICS ENGINEERING10
33 M6203146 นายบุรินทร์ บัวระบัน  MECHATRONICS ENGINEERING10
34 M6203153 นายภาคภูมิ สู่แสนสุข  MECHATRONICS ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.