รายชื่อนศ.
รายวิชา523353 : COMPUTER NETWORKS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000035 นางสาวอริสา รังกลาง  CPE10
2 B6000530 นายกันตพงศ์ พูนเกษม  CPE10
3 B6001414 นางสาวเสาวนีย์ สนนอก  CPE10
4 B6001537 นายคงเดช เที่ยงทางธรรม  CPE10
5 B6002060 นางสาวสุดา พันธ์โกศล  CPE10
6 B6002664 นายเจตุพนน์ ศรีภูธร  CPE10
7 B6003234 นายฉัตรดนัย ผากาเกตุ  CPE10
8 B6004408 นายพีระเมธา นราดุลย์  CPE10
9 B6004491 นายเทพกร รัตนถาวร  CPE10
10 B6004798 นายภัทรสิทธิ์ ลอมไธสง  CPE10
11 B6004897 นายพัชรพล ฟองสมุทร์  CPE10
12 B6005795 นายพงศกร มาประโคน  CPE10
13 B6005818 นายชยากร พิลึกนา  CPE10
14 B6007089 นางสาวหนึ่งฤทัย วงค์หาพิมพ์  CPE10
15 B6007553 นายธัญพงศ์ โรจนธีรโชติ  CPE10
16 B6009168 นางสาวรัตน์ตวัน ขาวฉลาด  CPE10
17 B6010768 นายปิยะพงษ์ กิตติชัยวัฒนา  CPE10
18 B6011017 นายวิศรุต เทศารินทร์  CPE10
19 B6011987 นายวศิน แม่นชัยภูมิ  CPE10
20 B6012328 นายพัสสน จุลนันท์  CPE10
21 B6012540 นายเปี่ยมพูล พูลเปี่ยม  CPE10
22 B6014681 นายอิทธิกร ชาวกะมุด  CPE10
23 B6014841 นายวรวิทย์ ตีรวัฒนประภา  CPE10
24 B6015145 นายวสันต์ ชาติชำนาญ  CPE10
25 B6015695 นายณัฐวัตร นารินทร์  CPE10
26 B6015978 นางสาวฐิตาภรณ์ เพชร์แสง  CPE10
27 B6016357 นายไตรรงค์ บำรุงเกตุอุดม  CPE10
28 B6019938 นางสาวเมธาวี อรรถวัน  CPE10
29 B6020156 นางสาวพุทธศีล พิมายกลาง  CPE10
30 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว  CPE10
31 B6021405 นายอธิษฐาน จิตรโสภาภรณ์  CPE10
32 B6023973 นางสาวสุวนันท์ เปิดโปง  CPE10
33 B6026066 นายคณิศร ศรีแสงทรัพย์  CPE10
34 B6026493 นางสาวนัฐวรรณ ปลื้มสุนทร  CPE10
35 B6026806 นายเมธี แตงอ่อน  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.