รายชื่อนศ.
รายวิชา523353 : COMPUTER NETWORKS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000035 นางสาวอริสา รังกลาง  CPE
2 B6000530 นายกันตพงศ์ พูนเกษม  CPE
3 B6001414 นางสาวเสาวนีย์ สนนอก  CPE
4 B6001537 นายคงเดช เที่ยงทางธรรม  CPE
5 B6002060 นางสาวสุดา พันธ์โกศล  CPE
6 B6002664 นายเจตุพนน์ ศรีภูธร  CPE
7 B6003234 นายฉัตรดนัย ผากาเกตุ  CPE
8 B6004408 นายพีระเมธา นราดุลย์  CPE
9 B6004491 นายเทพกร รัตนถาวร  CPE
10 B6004798 นายภัทรสิทธิ์ ลอมไธสง  CPE
11 B6004897 นายพัชรพล ฟองสมุทร์  CPE
12 B6005795 นายพงศกร มาประโคน  CPE
13 B6005818 นายชยากร พิลึกนา  CPE
14 B6007089 นางสาวหนึ่งฤทัย วงค์หาพิมพ์  CPE
15 B6007553 นายธัญพงศ์ โรจนธีรโชติ  CPE
16 B6009168 นางสาวรัตน์ตวัน ขาวฉลาด  CPE
17 B6010768 นายปิยะพงษ์ กิตติชัยวัฒนา  CPE
18 B6011017 นายวิศรุต เทศารินทร์  CPE
19 B6011987 นายวศิน แม่นชัยภูมิ  CPE
20 B6012328 นายพัสสน จุลนันท์  CPE
21 B6012540 นายเปี่ยมพูล พูลเปี่ยม  CPE
22 B6014681 นายอิทธิกร ชาวกะมุด  CPE
23 B6014841 นายวรวิทย์ ตีรวัฒนประภา  CPE
24 B6015145 นายวสันต์ ชาติชำนาญ  CPE
25 B6015695 นายณัฐวัตร นารินทร์  CPE
26 B6015978 นางสาวฐิตาภรณ์ เพชร์แสง  CPE
27 B6016357 นายไตรรงค์ บำรุงเกตุอุดม  CPE
28 B6019938 นางสาวเมธาวี อรรถวัน  CPE
29 B6020156 นางสาวพุทธศีล พิมายกลาง  CPE
30 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว  CPE
31 B6021405 นายอธิษฐาน จิตรโสภาภรณ์  CPE
32 B6023973 นางสาวสุวนันท์ เปิดโปง  CPE
33 B6026066 นายคณิศร ศรีแสงทรัพย์  CPE
34 B6026493 นางสาวนัฐวรรณ ปลื้มสุนทร  CPE
35 B6026806 นายเมธี แตงอ่อน  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.