รายชื่อนศ.
รายวิชา523353 : COMPUTER NETWORKS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000783 นายพรเทพ ทวีทรัพย์  CPE10
2 B6001025 นายวิทวัส ประครองญาติ  CPE10
3 B6001186 นางสาวอัจฉราพร โอกระโทก  CPE10
4 B6003296 นายภุมรินทร์ เพียวสูงเนิน  CPE10
5 B6003852 นายเกริกพล ดอกแขมกลาง  CPE10
6 B6005900 นางสาวกนกพร เดือนเเจ้งรัมย์  CPE10
7 B6005924 นางสาวจิรวรรณ นิตย์ใหม่  CPE10
8 B6007287 นางสาวอัมริน เกาะสูงเนิน  CPE10
9 B6007409 นางสาวนันทิชา บุญกล้า  CPE10
10 B6008307 นางสาววิภา ขุนหมื่น  CPE10
11 B6008376 นางสาวกมลฉัตร กมลลานนท์  CPE10
12 B6008611 นางสาวพัชรียา พรมเฮียง  CPE10
13 B6008901 นางสาวนัฏภรณ์ ถาวระ  CPE10
14 B6009649 นายไพรัช ต้นเขียน  CPE10
15 B6009793 นางสาววริศรา มาตย์นอก  CPE10
16 B6010201 นายปกรณ์ หาญนิโรจน์รัมย์  CPE10
17 B6010256 นางสาวศิริลักษณ์ รองกระโทก  CPE10
18 B6010621 นายสรสิช วัฒนสินธุ์ อิ่มวิเศษ  CPE10
19 B6010669 นายอรรถพล หยิมกระโทก  CPE10
20 B6010799 นายพลภัทร น้ำทอง  CPE10
21 B6011734 นายพีระพล ทองนาค  CPE10
22 B6012496 นายกิตติธร แสงจีน  CPE10
23 B6012755 นายธนกร รูปสม  CPE10
24 B6013264 นายชาติตระการ คำแก้ว  CPE10
25 B6013394 นางสาววราทิพย์ นามมณี  CPE10
26 B6014292 นายศุภกร หวังธำรง  CPE10
27 B6014728 นายเกรียงไกร บัวบาน  CPE10
28 B6015107 นายณัฐพล ปันต๊ะ  CPE10
29 B6015305 นายณัฐพงษ์ พูนทรัพย์  CPE10
30 B6015800 นางสาวสรินยา โคตรพงษ์  CPE10
31 B6015886 นางสาวปภัชชานันท์ คำทะเนตร  CPE10
32 B6018153 นางสาวศศิประภา ภูขุนทด  CPE10
33 B6018474 นางสาวจิราพร วรสุข  CPE10
34 B6020712 นายพงศ์ศิริ ผดุงขันธ์  CPE10
35 B6021511 นายพิชญตม์ วัฒนกุล  CPE10
36 B6024772 นายเพชรพิเชฐ รูปสังฆ์  CPE10
37 B6025502 นายณัฐวุฒิ สุนทรโรจน์  CPE10
38 B6026127 นางสาวปิย์รดา แก้วไพฑูรย์  CPE10
39 B6027315 นายไกรกิตติ นิมิตรพันธ์  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.