รายชื่อนศ.
รายวิชา617484 : SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5961573 นางสาวอาทิตยา บุตรแดงน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B5961658 นางสาวจริยา ปลัดขวา  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B5961740 นางสาวนุสบา กุดหินนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B5961993 นางสาวทวีทรัพย์ สุกแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B5962327 นางสาวฐิดาภรณ์ พันสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B5962372 นางสาวผุสชา จองทองหลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B5962693 นายเจริญชัย โพธิ์ทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B5962754 นางสาวปรีชญา อึงรัตนากร  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B5962884 นายคฑายุทธ์ ยศสระน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B5963195 นางสาววรันธร บึงอ้อ  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B5963218 นางสาววทันยา อนันตภักดิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B5963225 นางสาวนิศาชล มูลนันท์  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B5963256 นางสาวสุวนันท์ บุญคง  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B5963461 นางสาวจิราภรณ์ จวงจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B5963522 นางสาวธนัญญา ดีการนา  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B5963812 นางสาววีรญา เกี้ยมชัยภูมิ  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.