รายชื่อนศ.
รายวิชา618314 : INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6060428 นางสาววรพนิต ช่วยงาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B6060435 นางสาวนิศิตา สร้อยทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
3 B6061685 นางสาวพิมพ์ระพัทร์ กองขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
4 B6061890 นางสาววรรณนิสา ทองงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
5 B6061920 นางสาวยุวดี ชอบสงวน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B6061951 นางสาวปิยนันท์ สุดใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B6061975 นางสาวพิมลพรรณ นามแย้ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B6061982 นางสาวกวินทิพย์ จอมแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B6062002 นางสาววรกานต์ ต่ออำนาจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B6062231 นางสาวอัญมณี สร้างบุญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B6062293 นางสาววรรณพร ถมปัด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B6062309 นางสาวพัทธ์ธีรา มุ่งอาษา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B6062354 นางสาวกุลธิดา รัตนมณี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B6062439 นางสาวสิริกานดา มักอ้น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B6062460 นางสาวกันยารัตน์ สุขเพราะนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B6062477 นางสาวพัณณิดา จุลสานะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B6062491 นางสาวกัลยา ทับทิม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B6062507 นางสาวยศวดี ชมด่าน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B6062514 นางสาวอังคณา มุ่งพึ่งกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B6062521 นางสาวกัญญารัตน์ เทียมแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B6062590 นางสาวอรยา ศรีโคกสูง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B6062958 นางสาวศศิประภา พรมบ้านสังข์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B6063351 นางสาวรศิกาญจน์ อินธนู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B6063481 นางสาวอภิญญา มณีรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B6063573 นางสาวปิยฉัตร กลิ่นมาก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B6063689 นางสาวมณฑาทิพย์ ธนาวิชิตฤกษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B6063856 นางสาวนิศารัตน์ พิพิธกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B6063931 นายเดชาชัย จันภูทัศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B6064136 นางสาวกันติมาภรณ์ ศรีจรัญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B6064204 นางสาวอุทัยวรรณ บุษดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
31 B6064303 นางสาวเสาวลักษณ์ ไกยศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
32 B6064310 นางสาวณภัทร สุทธิวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
33 B6064341 นายกิตตินันท์ ทาดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
34 B6064617 นางสาวฐิติพร มาบัว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
35 B6064631 นางสาวจารุวรรณ เพิ่มเพียรสิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
36 B6064792 นางสาวปุณยนุช แสงทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
37 B6065003 นายพีรพัฒน์ ทองขาว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
38 B6065010 นายอาทิตย์ จงห่อกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
39 B6065041 นางสาวทรรศพร ภูกิ่งงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
40 B6065058 นางสาวดวงสุดา พงษ์จังหรีด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
41 B6065065 นางสาววริษา กาเด็น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
42 B6065126 นายณัฐพงษ์ ไชยคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
43 B6065157 นางสาวพุทธรักษา จิตรชัยภูมิ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.