รายชื่อนศ.
รายวิชา523274 : DIGITAL SYSTEM LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5901418 นายศารทูล นามปัน  CPE
2 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน  CPE
3 B6102852 นายฤชากร กลิ่นศรีสุข  CPE
4 B6103217 นางสาวพรรวินท์ กุดแถลง  CPE
5 B6103309 นางสาวดารินทร์ เกรงขุนทด  CPE
6 B6103422 นายกลวัชร แกล้วทนง  CPE
7 B6104085 นายเดชพร ครองสิน  CPE
8 B6104696 นายสมเกียรติ จบสูงเนิน  CPE
9 B6104887 นายฉัตรมงคล จันทร์กลาง  CPE
10 B6105594 นายธนพัฒน์ ฉิมกูล  CPE
11 B6106133 นางสาวพลอยมณี ชูญาติ  CPE
12 B6106478 นายวัชรพงศ์ ซึ้งศิริทรัพย์  CPE
13 B6106485 นายธนาทิพย์ ซื่อตรง  CPE
14 B6106874 นางสาววริศรา ตันดิลกตระกูล  CPE
15 B6107345 นายปวเรศ ทองมั่นคง  CPE
16 B6107505 นายวัชระพงศ์ ทาระมล  CPE
17 B6108526 นายวราเมธ นุ้ยเพียร  CPE
18 B6109189 นางสาวสุภาพร บุญอินทร์  CPE
19 B6109349 นางสาวเบญญา บูรณ์เจริญ  CPE
20 B6109714 นางสาวบุญฑิตา ปวงสันเทียะ  CPE
21 B6111090 นายภูมิมินทร์ พินพิมาย  CPE
22 B6111380 นายณัฐิวุฒิ พูลสุวรรณ  CPE
23 B6111458 นายพงศธร เพชรสุวรรณ  CPE
24 B6111618 นายเศรษฐกฤษ โพธิ์แก้ว  CPE
25 B6111922 นายบูรพา ภูสามารถ  CPE
26 B6112479 นายจิรัฎฐ์ เมธากุลกิติวัฒน์  CPE
27 B6113605 นางสาวพลอยชมพู วงศ์ฉันท์ทัต  CPE
28 B6114664 นายอนรรฆ ศิริมงคลขจร  CPE
29 B6115296 นายธีรภัทร สายพรหม  CPE
30 B6115821 นายธเนศ สุคันธตูล  CPE
31 B6116262 นางสาวปานตา เสาวภา  CPE
32 B6117078 นายกันตชาติ เหล่ากอ  CPE
33 B6117566 นายดุลยวัต อินหล้า  CPE
34 B6117603 นายธีรวัฒน์ อื้อศรีวงศ์  CPE
35 B6118341 นางสาวณัฐรินทร์ เนื้อทอง  CPE
36 B6130381 นายอนุสรณ์ ศรีพรหม  CPE
37 B6131203 นางสาวพิชชาพร ยอดคีรี  PRECISION ENGINEERING
38 B6132552 นายธีรศักดิ์ สุภาวหา  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.