รายชื่อนศ.
รายวิชา523274 : DIGITAL SYSTEM LABORATORY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5705368 นายธวัชชัย หนองรวง  CPE
2 B5903771 นางสาวสุจิตนภา เขตเมืองปัก  CPE
3 B5907397 นายวรเมธ เมฆสุวรรณ  CPE
4 B5910168 นายธนพล ภูพุทธา  CPE
5 B5910670 นางสาวศิริวรรณ นามโพธิ์ชัย  CPE
6 B5921874 นายวิทยา สวนแก้ว  CPE
7 B5924615 นายปวริศ ปราณีตพลกรัง  CPE
8 B6006297 นายชนุดม ศรีสุรัตน์  CPE
9 B6007409 นางสาวนันทิชา บุญกล้า  CPE
10 B6015695 นายณัฐวัตร นารินทร์  CPE
11 B6019938 นางสาวเมธาวี อรรถวัน  CPE
12 B6025427 นายสุธี สีสิงห์  CPE
13 B6026981 นางสาวปวรรัตน์ เทพชมภู  CPE
14 B6104641 นายปัญญาพร เงาศรี  CPE
15 B6107451 นางสาวสุชาดา ทังสุนันทน์  CPE
16 B6107826 นายมฆวัน โทจันทร์  CPE
17 B6108380 นายสิรภพ นิธิภัทรชัย  CPE
18 B6111076 นายกฤติธัญสิฐ พิชิ  CPE
19 B6111762 นางสาวศุภิสรา ภักดีแก้ว  CPE
20 B6111885 นายวัชรพงศ์ ภู่พะไล  CPE
21 B6112424 นางสาวธนัชชา มุสิกาสวัสดิ์  CPE
22 B6113360 นางสาวณุกานดา ลิ้มสุวัฒน์  CPE
23 B6114688 นายณรงค์ ศิริมา  CPE
24 B6115234 นายวิษณุ สันติภาษิต  CPE
25 B6115586 นายธนวรรต สีเเก้วสิ่ว  CPE
26 B6132200 นางสาวจิราวรรณ ภูโคกค้อย  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.