รายชื่อนศ.
รายวิชา529403 : CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000622 นายภานุวัฒน์ แข็งแรง  EE
2 B6000912 นายวรัญญู สารพันธ์  EE
3 B6001179 นายทัตเทพ เอกทินวัฒน์  EE
4 B6002824 นายนภดล สวยประดิษฐ์รัตน์  EE
5 B6003357 นางสาวเบญจวรรณ งอนรถ  EE
6 B6003616 นายนนทพัทธ์ กุณา  EE
7 B6004637 นายกิตติกร จันทร์นวล  EE
8 B6006075 นายปภินวิทย์ อยู่นิยม  EE
9 B6006082 นางสาวชมภู่ อุระทา  EE
10 B6006921 นายพุทธากร พลสงคราม  EE
11 B6008147 นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาทะสา  EE
12 B6010508 นายธนาวุฒิ ทองแก้ว  EE
13 B6011147 นางสาวสุภาพร พงมณี  EE
14 B6012144 นายพิศุทธิ์ ตู้ธนบัตร  EE
15 B6012922 นางสาวฐิติกานต์ แจ่มขวัญเมือง  EE
16 B6013493 นางสาวสุดาทิพย์ กุลชัย  EE
17 B6013677 นายธีรวัฒน์ บานไม่รู้โรย  EE
18 B6013981 นางสาวจรัสทิพย์ สุวรรณณังวา  EE
19 B6014087 นางสาวกุลสตรี สำมะลี  EE
20 B6014315 นายพลวัตร นภาพรรณราย  EE
21 B6015329 นางสาววันวิสา ขุมเงิน  EE
22 B6015497 นายฉัตรบดินทร์ ดวงศรี  EE
23 B6017330 นางสาวณัฏชยา หาวิโร  EE
24 B6018726 นางสาวพิชญ์สิรี วีรชัยเดชอุดม  EE
25 B6019228 นายธนาสิทธิ์ สร้อยสม  EE
26 B6020781 นางสาววิชญาพร อ่อนนาเมือง  EE
27 B6020835 นางสาวกฤตชญา สุรพยัคฆพงษ์  EE
28 B6021207 นางสาวชณิษฎา ธิพุแทน  EE
29 B6025120 นายเสฏฐวุฒิ พุ่มห่อทอง  EE
30 B6025885 นายมุนิพันธ์ มุกธวัตร  EE
31 B6026097 นางสาวโสพิกา อินฝั้น  EE
32 B6026318 นายภาคิน อินทร์เจริญ  EE
33 B6027278 นางสาวใบตอง ต่อติด  EE
34 B6029685 นายริฎวาน เจ๊ะสนิ  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.