รายชื่อนศ.
รายวิชา529205 : ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา  EE
2 B6026134 นางสาวปนัสดา เปล่งปลื้ม  EE
3 B6100049 นางสาวพิมพ์ประภา ตอบกลาง  EE
4 B6102722 นางสาวจิราภรณ์ กระเเสโสม  EE
5 B6102982 นายสนธยา กัญญะวงค์  EE
6 B6103026 นายบุรพัฒน์ กัสนุกา  EE
7 B6103491 นางสาววรวรรณ แก้วด่านนอก  EE
8 B6103613 นายภาณุพงศ์ แก้วศรี  EE
9 B6106706 นางสาวเกศกมล ดีบุกดำ  EE
10 B6107529 นายเฉลิมเกียรติ ทาสระคู  EE
11 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์  EE
12 B6107819 นายไอศวรรย์ แท่งทอง  EE
13 B6107970 นางสาวพรนภัส นครรัมย์  EE
14 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ  EE
15 B6108953 นายวีระศักดิ์ บุญถูก  EE
16 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์  EE
17 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์  EE
18 B6109431 นายภาคภูมิ ปฏิสังข์  EE
19 B6110161 นายนนทกร ผลานาค  EE
20 B6111663 นางสาวพิชญ์ชาภรณ์ โพนหนา  EE
21 B6112653 นางสาวอนุษรา ยางศรี  EE
22 B6112950 นายภราดร รักษาแก้ว  EE
23 B6113094 นางสาวสุวิมล ราชพลแสน  EE
24 B6113674 นางสาวมินตรา วงษ์หนองแวง  EE
25 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์  EE
26 B6114411 นางสาวปุณณมาส ศรีพรหม  EE
27 B6114893 นายชัดชัย สมบูรณ์  EE
28 B6115579 นายกรวรรต สีเเก้วสิ่ว  EE
29 B6116057 นางสาวสุมิตรา สุวรรณโคตร  EE
30 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น  EE
31 B6116460 นางสาวกนกภัณฑ์ แสนธนู  EE
32 B6117399 นางสาววารุณี อันวิเศษ  EE
33 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์  EE
34 B6117689 นายสุเมธัส อุทัยเลิศ  EE
35 B6117870 นางสาวมาลัยทิพย์ โอกาโน้  EE
36 B6118280 นางสาวธันยรัศมิ์ ล้องามล้วน  EE
37 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย  EE
38 B6130299 นางสาววรัญญา วรรณปะกะ  EE
39 B6130398 นายอภิวัฒน์ แสบงบาล  EE
40 B6130572 นายจตุรงค์ ธนานันต์  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.