รายชื่อนศ.
รายวิชา529205 : ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5817665 นายกวิณฑร กาญจนต่อสกุล  EE10
2 B6006921 นายพุทธากร พลสงคราม  EE10
3 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา  EE10
4 B6014902 นางสาวเดือนเพ็ญ จังพานิช  EE10
5 B6016982 นายธนากร ใจรัมย์  EE10
6 B6018658 นางสาวมนัสนันท์ รชตะอนันต์  EE10
7 B6021474 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว  EE10
8 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก  EE10
9 B6102975 นายวายุภักษ์ กะไหล่กลาง  EE10
10 B6104146 นายฮิเดกิ ค้าขาย  EE10
11 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์  EE10
12 B6104672 นายชูเกียรติ จงยัง  EE10
13 B6104849 นายวสิน จันทคีรี  EE10
14 B6105679 นางสาวรุจิรา ชนะจน  EE10
15 B6106041 นายวุฒิกร ชีวศิริรัตน์  EE10
16 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง  EE10
17 B6106522 นายดนุสรณ์ แซ่เล้า  EE10
18 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม  EE10
19 B6107253 นางสาวเบญจมาศ ทองขาว  EE10
20 B6107796 นายปริญ เทาทองสุข  EE10
21 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร  EE10
22 B6108762 นายจีระพงศ์ บัวหลวง  EE10
23 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล  EE10
24 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา  EE10
25 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง  EE10
26 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย  EE10
27 B6111342 นายพิริยะ พูลผล  EE10
28 B6111601 นายจิรวัฒน์ โพธิ์เกตุ  Electronic Engineering10
29 B6112622 นางสาววรัญญา ยั่งยืน  EE10
30 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา  EE10
31 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู  EE10
32 B6114060 นายณรงค์ชัย วิบูลย์กุล  EE10
33 B6114909 นายอภิรมย์ สมบูรณ์  EE10
34 B6115098 นายธนพล ส่วนเสน่ห์  EE10
35 B6115654 นางสาวสิปาง สีหนันทวงศ์  EE10
36 B6116545 นางสาวศิริลักษณ์ แสนอินทร์  EE10
37 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา  EE10
38 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ  EE10
39 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.