รายชื่อนศ.
รายวิชา529205 : ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5817665 นายกวิณฑร กาญจนต่อสกุล  EE
2 B6006921 นายพุทธากร พลสงคราม  EE
3 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา  EE
4 B6014902 นางสาวเดือนเพ็ญ จังพานิช  EE
5 B6016982 นายธนากร ใจรัมย์  EE
6 B6018658 นางสาวมนัสนันท์ รชตะอนันต์  EE
7 B6021474 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว  EE
8 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก  EE
9 B6102975 นายวายุภักษ์ กะไหล่กลาง  EE
10 B6104146 นายฮิเดกิ ค้าขาย  EE
11 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์  EE
12 B6104672 นายชูเกียรติ จงยัง  EE
13 B6104849 นายวสิน จันทคีรี  EE
14 B6105679 นางสาวรุจิรา ชนะจน  EE
15 B6106041 นายวุฒิกร ชีวศิริรัตน์  EE
16 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง  EE
17 B6106522 นายดนุสรณ์ แซ่เล้า  EE
18 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม  EE
19 B6107253 นางสาวเบญจมาศ ทองขาว  EE
20 B6107796 นายปริญ เทาทองสุข  EE
21 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร  EE
22 B6108762 นายจีระพงศ์ บัวหลวง  EE
23 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล  EE
24 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา  EE
25 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง  EE
26 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย  EE
27 B6111342 นายพิริยะ พูลผล  EE
28 B6111601 นายจิรวัฒน์ โพธิ์เกตุ  Electronic Engineering
29 B6112622 นางสาววรัญญา ยั่งยืน  EE
30 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา  EE
31 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู  EE
32 B6114060 นายณรงค์ชัย วิบูลย์กุล  EE
33 B6114909 นายอภิรมย์ สมบูรณ์  EE
34 B6115098 นายธนพล ส่วนเสน่ห์  EE
35 B6115654 นางสาวสิปาง สีหนันทวงศ์  EE
36 B6116545 นางสาวศิริลักษณ์ แสนอินทร์  EE
37 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา  EE
38 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ  EE
39 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.