รายชื่อนศ.
รายวิชา533263 : FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6103446 นางสาววิยดา แก้วเกตุศรี  IE
2 B6103576 นางสาวพิชญาณี แก้วยศ  IE
3 B6103644 นางสาวพรชิตา แก้วอมร  IE
4 B6105068 นายเสกชัยยัณร์ จันทะมุด  IE
5 B6105525 นายธนพล ฉัตรวงศ์วาน  IE
6 B6105624 นางสาวธันยากร เฉลียวไว  IE
7 B6106034 นางสาวรณพร ชีพไธสง  IE
8 B6106188 นางสาวสุธาทิพย์ เช็ดขุนทด  IE
9 B6106201 นายธีรภัทร เชิงชวโน  IE
10 B6106638 นางสาวดาริกา ด้วงตะกั่ว  IE
11 B6106935 นายไตรรัตน์ ติรวีรขจร  IE
12 B6106973 นายภัคพงศ์ เต็มดอน  IE
13 B6108090 นายระพีพัฒน์ นัดเกษม  IE
14 B6110383 นางสาวศุภรัตน์ พรประทุม  IE
15 B6110642 นายศรายุทธ์ พลเทพ  IE
16 B6110956 นางสาวสุพัตรา พันธุเป็น  IE
17 B6110994 นายธนพล พันลำ  IE
18 B6111298 นางสาวสรน์สิริ พุ่มศิริ  IE
19 B6111359 นายณัฐพงศ์ พูลเพิ่ม  IE
20 B6111939 นายนันตพล ภูสำเภา  IE
21 B6112189 นายปฏิภาณ มาตย์นอก  IE
22 B6112370 นางสาวเบญจมาศ มีทำนอง  IE
23 B6112509 นายศรายุท เมืองพิล  IE
24 B6113322 นายโชคชัย ลาภยืนยง  IE
25 B6114442 นายธนาคาร ศรีมะเริง  IE
26 B6114718 นางสาวจิราภรณ์ ศิลปศิริวัฒน์  IE
27 B6114824 นายสิรวิชญ์ สนใจ  IE
28 B6116552 นายกฤชกร แสวงสาย  IE
29 B6116798 นายอนุศักดิ์ หรุ่งเป้า  IE
30 B6117184 นางสาวญาตาวี ใหญ่โนนสูง  IE
31 B6117931 นางสาวปิยพร เฮ้าตุ่น  IE
32 B6118235 นายยุทธนา โต๊ะงาม  IE
33 B6119256 นางสาวดาวประกาย ผดุงชนม์  IE
34 B6130558 นางสาวนภาคำแพงฤดี ดำเนินบัวสยามาลี  IE
35 B6131326 นายชินกฤต นาเจริญ  IE
36 B6131807 นายอดิสรณ์ คำเหลี่ยม  IE
37 B6133207 นางสาวชิดชนก ไชยทอง  IE
38 B6136086 นางสาวภัณฑิลา ไชยธงรัตน์  IE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.