รายชื่อนศ.
รายวิชา533263 : FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว  IE
2 B5820504 นางสาววราภรณ์ รัตนะวัน  IE
3 B6102654 นางสาวมณินทร สิริวัฒนากุล  IE
4 B6103514 นางสาวประกายแก้ว แก้วนอก  IE
5 B6108656 นายอนันต์ บรรดาศักดิ์  IE
6 B6109424 นางสาวธันยพร ปกติ  IE
7 B6110017 นางสาวพิมพ์ลภัส เปี่ยงสันเทียะ  IE
8 B6111113 นางสาววนัสนันท์ พิพัฒน์พงษ์  IE
9 B6111403 นางสาวอุมาพร เพ็งชัย  IE
10 B6112165 นางสาวชุติมา มั่นหมาย  IE
11 B6112288 นางสาวสุกัญญา มาลัยทอง  IE
12 B6113582 นายอาทิวิทย์ วงศ์กอบลาภ  IE
13 B6114183 นางสาวชนิษฎา โวหาร  IE
14 B6114220 นางสาวกุลสตรี ศรีคุณชัย  IE
15 B6114237 นางสาวนันติยะ ศรีโคตร  IE
16 B6114282 นางสาวสรุตา ศรีณะ  IE
17 B6114534 นางสาวศิริประภา ศรีสวรรค์  IE
18 B6114862 นางสาวนฤมล ส้มจะบก  IE
19 B6114992 นางสาวฐิติมา สมัครพันธ์  IE
20 B6115418 นายกิจจา สำราญจิตต์  IE
21 B6115630 นางสาวรัตนาภรณ์ สีนาง  IE
22 B6116118 นางสาวเจนนิสา สุวรรณวงค์  IE
23 B6116125 นางสาวนิศรา สุวรรณสิงห์  IE
24 B6116316 นางสาววรางคณา แสงตะวัน  IE
25 B6116682 นายชาคริต หงษ์ศรีทอง  IE
26 B6116873 นายชิตพล นิธิภัทรปัญญา  IE
27 B6117610 นายชิษณุพงษ์ อุดม  IE
28 B6117658 นางสาวขจีพร อุทสาร  IE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.