รายชื่อนศ.
รายวิชา533263 : FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6103071 นางสาวอนุธิดา กาลจักร  IE
2 B6103330 นางสาวเกวลี เกิดดี  IE
3 B6103538 นางสาวธัญญาทิพย์ แก้วประภา  IE
4 B6103705 นางสาวธัญนาถ ขวัญมา  IE
5 B6104221 นางสาวศศิธร คำพิละ  IE
6 B6104412 นางสาวดลณภร คุ้มทรัพย์  IE
7 B6104764 นางสาวเกษราพร จักรปา  IE
8 B6105648 นางสาวแก้วกานดา ชฎาทอง  IE
9 B6106225 นางสาวเบญจภรณ์ เชียงตุง  IE
10 B6106751 นางสาวนลินิว แดงนกขุ้ม  IE
11 B6107758 นางสาวพิชชาพร เทพเสนา  IE
12 B6108915 นายศิริวัฒน์ บุญช่วย  IE
13 B6108977 นางสาวจันทร์จิรา บุญทัน  IE
14 B6109479 นางสาวลักษิกา ประกันทะ  IE
15 B6109783 นางสาวจินดามณี ปัญญาเหลือ  IE
16 B6109851 นางสาวเอมมาลีน ปั่นเนตร  IE
17 B6111632 นางสาววิภาพร โพธิชาติ  IE
18 B6111717 นางสาวมุกระวี ฟังสุวรรณรักษ์  IE
19 B6113025 นางสาวณฤภาณุมาศ รัตน์เกล้า  IE
20 B6114015 นายคมสัน วารีศรี  IE
21 B6114138 นางสาวตมัฏฐพร วิเศษมี  IE
22 B6115692 นางสาวณัฏฐณิชา สุขแก้ว  IE
23 B6116651 นางสาวเกวลิน หงษ์มณี  IE
24 B6117436 นายจิรายุ อายุวัฒน์  IE
25 B6118426 นายพิชญุตม์ เกิดเกลี้ยง  IE
26 B6119263 นางสาวปฏิมา เสถียรรัมย์  IE
27 B6131746 นายพีรวิชญ์ เปรียบดีสุด  IE
28 B6132361 นายณัฐภัทร สังข์แก้ว  IE
29 B6132620 นางสาวชุติมา จิตรเอื้อตระกูล  IE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.