รายชื่อนศ.
รายวิชา536342 : THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5905225 นายนฤเบศร์ ชัยสุนทร  Automotive Engineering10
2 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์  Automotive Engineering10
3 B5925544 นางสาวสโรชา คหาปนะ  Automotive Engineering10
4 B5926213 นางสาววิจิตรา ขันตี  Automotive Engineering10
5 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง  Automotive Engineering10
6 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก  Automotive Engineering10
7 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ  Automotive Engineering10
8 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์  Automotive Engineering10
9 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์  Automotive Engineering10
10 B6001896 นายวศิน โยคณิตย์  Automotive Engineering10
11 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี  Automotive Engineering10
12 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร  Automotive Engineering10
13 B6002947 นายณัฐชนน ถาแก้ว  Automotive Engineering10
14 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน  Automotive Engineering10
15 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์  Automotive Engineering10
16 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา  Automotive Engineering10
17 B6005894 นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน  Automotive Engineering10
18 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ  Automotive Engineering10
19 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์  Automotive Engineering10
20 B6007447 นางสาวปิยะธิดา ชื่นตา  Automotive Engineering10
21 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์  Automotive Engineering10
22 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง  Automotive Engineering10
23 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี  Automotive Engineering10
24 B6010522 นายพศวัต ชื่นบุญชู  Automotive Engineering10
25 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา  Automotive Engineering10
26 B6010874 นายนนทภัทร์ ปุญญประมูล  Automotive Engineering10
27 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี  Automotive Engineering10
28 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก  Automotive Engineering10
29 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์  Automotive Engineering10
30 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน  Automotive Engineering10
31 B6013011 นางสาวอรกานต์ สมมี  Automotive Engineering10
32 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ  Automotive Engineering10
33 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด  Automotive Engineering10
34 B6017484 นางสาววริษฐา นาระหัด  Automotive Engineering10
35 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน  Automotive Engineering10
36 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์  Automotive Engineering10
37 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ  Automotive Engineering10
38 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง  Automotive Engineering10
39 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว  Automotive Engineering10
40 B6021542 นายณัฐฐินันท์ ใจอด  Automotive Engineering10
41 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ  Automotive Engineering10
42 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ  Automotive Engineering10
43 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช  Automotive Engineering10
44 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์  Automotive Engineering10
45 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.