รายชื่อนศ.
รายวิชา536310 : ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5912797 นายอลงกรณ์ อ่อนเพชร  Automotive Engineering
2 B5925544 นางสาวสโรชา คหาปนะ  Automotive Engineering
3 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง  Automotive Engineering
4 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง  Automotive Engineering
5 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล  Automotive Engineering
6 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี  Automotive Engineering
7 B6003012 นางสาวจิตติมา ขำเขว้า  Automotive Engineering
8 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง  Automotive Engineering
9 B6004934 นายศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง  Automotive Engineering
10 B6004996 นายอนุชา นครังสุ  Automotive Engineering
11 B6005788 นางสาวนิภา แสนกล้า  Automotive Engineering
12 B6005894 นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน  Automotive Engineering
13 B6006471 นายคมกริบ แสงมณี  Automotive Engineering
14 B6006846 นายชัยวัฒน์ พูลวงษ์  Automotive Engineering
15 B6007034 นางสาวธนวรรณกร บุรีเพีย  Automotive Engineering
16 B6007218 นางสาวศศิวิมล กลิ่นแย้ม  Automotive Engineering
17 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม  Automotive Engineering
18 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด  Automotive Engineering
19 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์  Automotive Engineering
20 B6009960 นายถิรวุฒิ อาจสยาม  Automotive Engineering
21 B6010874 นายนนทภัทร์ ปุญญประมูล  Automotive Engineering
22 B6011253 นายวิชชากร แสงมณี  Automotive Engineering
23 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก  Automotive Engineering
24 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์  Automotive Engineering
25 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล  Automotive Engineering
26 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด  Automotive Engineering
27 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา  Automotive Engineering
28 B6017446 นายพงศกร เจริญโชติ  Automotive Engineering
29 B6017453 นายสายัณห์ วรรณสวัสดิ์  Automotive Engineering
30 B6017484 นางสาววริษฐา นาระหัด  Automotive Engineering
31 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน  Automotive Engineering
32 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร  Automotive Engineering
33 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง  Automotive Engineering
34 B6021368 นายกิตติปกรณ์ ผางโคกสูง  Automotive Engineering
35 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว  Automotive Engineering
36 B6025267 นางสาวดรุณี อินทรินทร์  Automotive Engineering
37 B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน  Automotive Engineering
38 B6026165 นางสาวนารากร อยู่บุญ  Automotive Engineering
39 B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ  Automotive Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.