รายชื่อนศ.
รายวิชา536210 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6102807 นายธีรพงค์ กลางสร้อย  Automotive Engineering
2 B6103156 นายศิวกร กิจจานุกิจวัฒนา  Automotive Engineering
3 B6104757 นางสาวสุนิตา จอมกระโทก  Automotive Engineering
4 B6106089 นายภิรภัทร ชุติปัญญาภรณ์  Automotive Engineering
5 B6106492 นางสาวธนภรณ์ แซ่ตั้ง  Automotive Engineering
6 B6106942 นางสาวอรวรรณ ตุ้มนาค  Automotive Engineering
7 B6107895 นางสาวนลัทพร ธรรมจินดา  Automotive Engineering
8 B6108144 นายวรพงษ์ นาคยันยงค์  Automotive Engineering
9 B6108786 นางสาวศศิธร บำรุงพิพัฒนพร  Automotive Engineering
10 B6109165 นายกฤตเมธ บุญอบ  Automotive Engineering
11 B6109325 นางสาวทัดดาว บุษบา  Automotive Engineering
12 B6109660 นางสาวภัทราวี ปรือปรัง  Automotive Engineering
13 B6109707 นางสาวกนกพร ปลั่งกลาง  Automotive Engineering
14 B6110697 นายณัฐพล พลรักษา  Automotive Engineering
15 B6110840 นางสาวบัณฑิตา พัฒนมณี  Automotive Engineering
16 B6111472 นายปิยวัฒน์ เพทแพง  Automotive Engineering
17 B6111816 นายชวนันท์ ภิรมรัมย์  Automotive Engineering
18 B6112523 นายภาณุวัฒน์ โมละดา  Automotive Engineering
19 B6112929 นายยุทธพงษ์ รักตะขบ  Automotive Engineering
20 B6114794 นายจักรรินทร์ เศษสุวรรณ์  Automotive Engineering
21 B6114978 นายวนศักดิ์ สมศักดิ์  Automotive Engineering
22 B6115371 นายพศวัต สารียุทธ  Automotive Engineering
23 B6115777 นายพีระพงศ์ สุขศรีแก้ว  Automotive Engineering
24 B6116903 นายมาโนช ห่อไธสง  Automotive Engineering
25 B6118075 นางสาวไพริน นุชสวาท  Automotive Engineering
26 B6118556 นางสาวสิริกัลยา นาคเจือทอง  Automotive Engineering
27 B6131166 นายอดุลวัส หมัดสี  Automotive Engineering
28 B6131234 นางสาววราภรณ์ สุพงษ์  Automotive Engineering
29 B6132750 นางสาวอนัญญา พันธะราช  CE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.