รายชื่อนศ.
รายวิชา536310 : ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5905225 นายนฤเบศร์ ชัยสุนทร  Automotive Engineering10
2 B5926213 นางสาววิจิตรา ขันตี  Automotive Engineering10
3 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว  Automotive Engineering10
4 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง  Automotive Engineering10
5 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ  Automotive Engineering10
6 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล  Automotive Engineering10
7 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี  Automotive Engineering10
8 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร  Automotive Engineering10
9 B6002947 นายณัฐชนน ถาแก้ว  Automotive Engineering10
10 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน  Automotive Engineering10
11 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์  Automotive Engineering10
12 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์  Automotive Engineering10
13 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง  Automotive Engineering10
14 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง  Automotive Engineering10
15 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์  Automotive Engineering10
16 B6006532 นายภูริวัฒน์ ปานทอง  Automotive Engineering10
17 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ  Automotive Engineering10
18 B6008055 นายอนุชา พันรักษา  Automotive Engineering10
19 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง  Automotive Engineering10
20 B6010195 นายกฤติพงศ์ พฤกษาศรี  Automotive Engineering10
21 B6011611 นายกาญจนพงศ์ สิงหาเทพ  Automotive Engineering10
22 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน  Automotive Engineering10
23 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์  Automotive Engineering10
24 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง  Automotive Engineering10
25 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ  Automotive Engineering10
26 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา  Automotive Engineering10
27 B6015992 นางสาวอภิญญา ยะหะตะ  Automotive Engineering10
28 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ  Automotive Engineering10
29 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก  Automotive Engineering10
30 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ  Automotive Engineering10
31 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง  Automotive Engineering10
32 B6021160 นายวสุพล ตะเพียนทอง  Automotive Engineering10
33 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว  Automotive Engineering10
34 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ  Automotive Engineering10
35 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ  Automotive Engineering10
36 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์  Automotive Engineering10
37 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.