รายชื่อนศ.
รายวิชา525214 : ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6102746 นางสาวสาริศา กระจายกลาง  ME10
2 B6103934 นายสุนัย ไขเเสง  ME10
3 B6104788 นางสาวสุภัสสรา จันคำ  ME10
4 B6106584 นายธนพล ดงทอง  ME10
5 B6107239 นายธนโชติ ทวีจิตร  ME10
6 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด  ME10
7 B6109257 นายวิทยา บุตรโสภา  ME10
8 B6109356 นางสาวสุธิดา บูรณ์เจริญ  ME10
9 B6110260 นายเมทนี ไผ่สมบูรณ์  ME10
10 B6110369 นางสาวธดากรณ์ พยุงตน  ME10
11 B6110741 นางสาวปิยาพัชร พลางวัน  ME10
12 B6110802 นายนัฐพงษ์ พวงมาลี  ME10
13 B6112110 นายอัมรี มะเด็ง  ME10
14 B6113292 นางสาวอริสา ละว้า  ME10
15 B6113995 นายพีรพัฒน์ วาดรับ  ME10
16 B6114367 นายนวบดี ศรีนิล  ME10
17 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์  ME10
18 B6114848 นายธวัชชัย สนั่นรัมย์  ME10
19 B6115043 นางสาวสบันงา สร้อยปัดสา  ME10
20 B6115500 นางสาวศุภิสรา สินพูน  ME10
21 B6116774 นายรุ่งทรัพย์ หมั่นกุดเวียน  ME10
22 B6116927 นายฐาปกรณ์ หอมแก่นจันทร์  ME10
23 B6117160 นายไวทยา เหวิน  ME10
24 B6118143 นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล  ME10
25 B6118198 นายสโรธ สุขกุล  ME10
26 B6118242 นายพงษ์ศักดิ์ เทพปันติ  ME10
27 B6130336 นายวิภพ ใครบุตร  ME10
28 B6131210 นางสาวบุษกร สายสมบัติ  ME10
29 B6131319 นายณัฐพล เพชรก้อน  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.